dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


คำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
วันที่ 08/10/2013   17:06:46

คำถาม

    กรณีที่ตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ถ้อยคำในวรรคความเห็น “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจง

    สภาวิชาชีพบัญชีขอชี้แจงว่าให้ผู้สอบบัญชีใช้ถ้อยคำเดิมคือ “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง การลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงต้องมีการประกาศแก้ไขข้อความในราชกิจจานุเบกษาด้วยเช่นกันจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

    นอกจากนี้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ในกลุ่มรหัส ๗๐๐ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น รายงานของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนจาก ๓ วรรค เป็น ๖ วรรคและมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีจึงพิจารณาจะดำเนินการนำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำและแก้ไขรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อแก้ไขพร้อมกันในลำดับถัดไป

    อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจคำว่า “หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบว่ากิจการได้เปิดเผยเกณฑ์การจัดทำงบการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้ว เช่น มีการเปิดเผยว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้เป็นงบการเงินงวดแรกที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

    กรณีที่ผู้สอบบัญชีได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี เช่น ใช้คำว่า “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”และมีการออกรายงานให้กับกิจการแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีขอชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีไม่มีความจำเป็นต้องนำรายงานดังกล่าวกลับมาเพื่อแก้ไขตามคำชี้แจงนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 28 (2/2557) วันที่ 17/07/2014   13:11:01
“ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 2 วันที่ 18/07/2014   16:21:09
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบ โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 10 วันที่ 08/07/2014   11:56:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 07/07/2014   09:56:23
คำถามที่พบบ่อย FAQ เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) วันที่ 30/06/2014   17:14:48
Slide ประกอบการสัมมนา TFRS for SMEs ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 08/07/2014   14:17:42
การอบรมเชิงปฏิบัติการ TSQC1 Workshop แบบเจาะลึก ด้าน Engagement Review สำหรับสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุน วันที่ 17/07/2014   11:18:04
ม.ศรีปทุม แสดงความยินดีแก่นายกสภาวิชาชีพบัญชีคนใหม่ วันที่ 08/07/2014   16:29:59
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ทุกฉบับ : สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี รุ่นที่ 2/57 วันที่ 07/07/2014   13:52:58
ภาพบรรยากาศงานอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 2 วันที่ 07/07/2014   13:52:43