dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


คำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
วันที่ 08/10/2013   17:06:46

คำถาม

    กรณีที่ตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ถ้อยคำในวรรคความเห็น “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจง

    สภาวิชาชีพบัญชีขอชี้แจงว่าให้ผู้สอบบัญชีใช้ถ้อยคำเดิมคือ “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง การลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงต้องมีการประกาศแก้ไขข้อความในราชกิจจานุเบกษาด้วยเช่นกันจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

    นอกจากนี้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ในกลุ่มรหัส ๗๐๐ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น รายงานของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนจาก ๓ วรรค เป็น ๖ วรรคและมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีจึงพิจารณาจะดำเนินการนำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำและแก้ไขรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อแก้ไขพร้อมกันในลำดับถัดไป

    อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจคำว่า “หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบว่ากิจการได้เปิดเผยเกณฑ์การจัดทำงบการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้ว เช่น มีการเปิดเผยว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้เป็นงบการเงินงวดแรกที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

    กรณีที่ผู้สอบบัญชีได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี เช่น ใช้คำว่า “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”และมีการออกรายงานให้กับกิจการแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีขอชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีไม่มีความจำเป็นต้องนำรายงานดังกล่าวกลับมาเพื่อแก้ไขตามคำชี้แจงนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต วันที่ 26/03/2015   15:06:14 article
สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 25/03/2015   11:42:07
การเข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย วันที่ 26/03/2015   18:13:10 article
การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด วันที่ 12/03/2015   14:22:59
IFAC ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี วันที่ 10/03/2015   10:09:14
คุณปริศนา ประหารข้าศึก ให้สัมภาษณ์ในรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz เวลา 08.00น. ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 วันที่ 25/03/2015   11:29:42
โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 4/2558 รวม 3 สถาบันการศึกษา วันที่ 25/03/2015   15:00:46
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 25 - ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต และความเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี วันที่ 24/03/2015   09:20:58
ท่านสามารถยื่นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2558 ได้แล้ว วันที่ 20/03/2015   14:47:46
สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับก.ล.ต. และอีก 7 องค์กร แถลงข่าวแนวทางการลงมติใน AGM 2558 วันที่ 18/03/2015   18:29:29