dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


คำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
คำถาม

    กรณีที่ตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ถ้อยคำในวรรคความเห็น “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจง

    สภาวิชาชีพบัญชีขอชี้แจงว่าให้ผู้สอบบัญชีใช้ถ้อยคำเดิมคือ “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง การลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงต้องมีการประกาศแก้ไขข้อความในราชกิจจานุเบกษาด้วยเช่นกันจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

    นอกจากนี้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ในกลุ่มรหัส ๗๐๐ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น รายงานของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนจาก ๓ วรรค เป็น ๖ วรรคและมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีจึงพิจารณาจะดำเนินการนำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำและแก้ไขรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อแก้ไขพร้อมกันในลำดับถัดไป

    อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจคำว่า “หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป”ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบว่ากิจการได้เปิดเผยเกณฑ์การจัดทำงบการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้ว เช่น มีการเปิดเผยว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้เป็นงบการเงินงวดแรกที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

    กรณีที่ผู้สอบบัญชีได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี เช่น ใช้คำว่า “โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”และมีการออกรายงานให้กับกิจการแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีขอชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีไม่มีความจำเป็นต้องนำรายงานดังกล่าวกลับมาเพื่อแก้ไขตามคำชี้แจงนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 – ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน
ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 “Thailand Accounting Challenge 2013”
งานชี้แจงการเตรียมพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติตาม TSQC 1 article
คำถามที่พบบ่อย FAQ เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1)
The Latest Global Knowledge, Resources and News from the Gateway article
ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2557)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) article
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 24 การกำหนดค่าสอบบัญชี
การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด
ข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน TSQC1