dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


ภาพกิจกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
วันที่ 19/03/2013   09:47:14

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ ตลอดจนด้านบัญชีและการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ทั้งนี้ได้รับเกียรจากนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายพจน์ วีรศุทธากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบัญชี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

การมีผลใช้ บังคับของพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 และตารางข้อผูกพันแนบท้ายพิธีสารฯ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน วันที่ 27/01/2015   09:48:06 article
โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21/01/2015   15:10:44
โครงการเปิดบ้านสภา ( FAP Open House ) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21/01/2015   15:11:29
การประชุมชี้แจงเรื่อง “แนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดการอบรมทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี” วันที่ 21/01/2015   15:10:23
คณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าพบนายกมอบกระเช้าปีใหม่ วันที่ 21/01/2015   15:18:47
FAP Newsletter ฉบับที่ 25 วันที่ 20/01/2015   16:18:39
คณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าพบนายกประสัณห์มอบกระเช้าปีใหม่ วันที่ 21/01/2015   13:35:48
นายกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าอวยพรปีใหม่แด่ท่านอดีตนายกสภาและหน่วยงานต่างๆ วันที่ 20/01/2015   15:56:05
โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13/01/2015   13:56:09
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 2 / 2558 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 วันที่ 12/01/2015   12:01:13