dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


ภาพกิจกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
วันที่ 19/03/2013   09:47:14

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ ตลอดจนด้านบัญชีและการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ทั้งนี้ได้รับเกียรจากนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายพจน์ วีรศุทธากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบัญชี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

***แจ้งข่าว***สำหรับผู้ทำบัญชีและหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนาสำหรับผู้ทำบัญชี วันที่ 19/12/2014   15:49:43 article
ข่าวสำคัญ แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ตรวจสอบสถานะของท่าน วันที่ 19/12/2014   14:01:15 article
เอกสารประกอบ การประชุม Focus group เรื่อง TFRS13 การวัดมูลค่ายุติธรรม วันที่ 17/12/2014   16:58:35 article
ข่าวดี!!! โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” วันที่ 19/12/2014   16:44:21 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรม CFO รุ่น18 ,Young CFOและIR รุ่น3 วันที่ 17/12/2014   16:10:04 article
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ IFRS Advisory Council วันที่ 16/12/2014   17:52:11 article
ประกาศ** ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 03/12/2014   17:40:43
สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการฯในงาน Modern Professional Accountants วันที่ 28/11/2014   17:07:34
FAP Newsletter ฉบับที่ 24 วันที่ 28/11/2014   14:40:09
IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2014 วันที่ 27/11/2014   11:47:19