dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


ภาพกิจกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
วันที่ 19/03/2013   09:47:14

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ ตลอดจนด้านบัญชีและการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ทั้งนี้ได้รับเกียรจากนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายพจน์ วีรศุทธากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบัญชี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) วันที่ 15/09/2014   10:01:47
In-House Training กลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด วันที่ 19/09/2014   13:46:11 article
ผู้สอบและผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งนับชั่วโมง CPD วันที่ 12/09/2014   18:19:44
สภาวิชาชีพบัญชีจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสภา (FAP Open House) ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19/09/2014   13:29:51 article
ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 28 (2/2557) วันที่ 15/09/2014   10:01:27
สัมมนาการจัดทำบัญชีโดยใช้ระบบ Financial Accounting Outsourcing (FAO) วันที่ 12/09/2014   17:22:56
ภาพบรรยากาศงานประชุมนักบัีญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 วันที่ 11/09/2014   10:28:24
สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งเตือนให้ท่านสมาชิกดำเนินการเพื่อมิให้สถานะภาพของสมาชิกสิ้นสุด วันที่ 18/09/2014   11:25:38
การลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน วันที่ 08/09/2014   11:12:08
Focus Group for New Concept of Consolidation and Joint Arrangement (Pack 5) วันที่ 16/09/2014   09:54:50