dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


ภาพกิจกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
วันที่ 19/03/2013   09:47:14

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ ตลอดจนด้านบัญชีและการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ทั้งนี้ได้รับเกียรจากนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายพจน์ วีรศุทธากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบัญชี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” วันที่ 17/11/2014   17:27:50
กิจกรรม Choose the Job You Love กับสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 13/11/2014   15:30:43
ภาพบรรยากาศโครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 8 กับ 5 สถาบันการศึกษา วันที่ 12/11/2014   10:37:09
สภาวิชาชีพบัญชีมอบเงิน พร้อมสิ่งของบริจาคแก่เด็กด้อยโอกาสบ้านเฟื่องฟ้า วันที่ 10/11/2014   13:46:20
FAP Newsletter ฉบับที่ 23 วันที่ 03/11/2014   09:25:15
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) วันที่ 21/11/2014   13:15:06 article
นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28/10/2014   13:54:11
LICPA and ACCA Conference & AFA Council Meeting ครั้งที่ 116 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 29/10/2014   16:55:53
สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2558 เป็นต้นไป วันที่ 27/10/2014   15:04:16
ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย –DipTFR วันที่ 21/10/2014   09:19:02