dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


ภาพกิจกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
วันที่ 19/03/2013   09:47:14

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ ตลอดจนด้านบัญชีและการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ทั้งนี้ได้รับเกียรจากนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายพจน์ วีรศุทธากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบัญชี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

เอกสารหลังการสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม วันที่ 29/05/2015   10:20:29 article
เอกสารประกอบหลังการสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. วันที่ 22/05/2015   14:25:46
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความเห็น สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่41 เรื่องเกษตรกรรม วันที่ 22/05/2015   11:43:56
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 7 / 2558 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 30 (1/2558) วันที่ 18/05/2015   13:37:24
ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Diploma in Thai Financial Reporting – DipTFR วันที่ 15/05/2015   13:26:09
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และ ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล วันที่ 15/05/2015   10:04:13
การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ครั้งที่ 81 วันที่ 15/05/2015   09:59:22
การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 118 วันที่ 12/05/2015   09:50:22
LICPA เข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 08/05/2015   14:35:53
FAP Newsletter ฉบับที่ 29 วันที่ 15/05/2015   13:21:26