dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


ภาพกิจกรรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ
วันที่ 19/03/2013   09:47:14

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ ตลอดจนด้านบัญชีและการเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ทั้งนี้ได้รับเกียรจากนางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนายพจน์ วีรศุทธากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบัญชี ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างมาก

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการฯในงาน Modern Professional Accountants วันที่ 28/11/2014   17:07:34 article
FAP Newsletter ฉบับที่ 24 วันที่ 28/11/2014   14:40:09
IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2014 วันที่ 27/11/2014   11:47:19 article
ภาพกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” วันที่ 27/11/2014   10:40:16 article
การแจ้งและการยืนยันรายชื่อกิจการที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน วันที่ 24/11/2014   15:02:32
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” วันที่ 24/11/2014   11:37:21
กิจกรรม Choose the Job You Love กับสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 13/11/2014   15:30:43
ภาพบรรยากาศโครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 8 กับ 5 สถาบันการศึกษา วันที่ 12/11/2014   10:37:09
สภาวิชาชีพบัญชีมอบเงิน พร้อมสิ่งของบริจาคแก่เด็กด้อยโอกาสบ้านเฟื่องฟ้า วันที่ 10/11/2014   13:46:20
FAP Newsletter ฉบับที่ 23 วันที่ 03/11/2014   09:25:15