dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม: ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เข้าร่วมงานปัจฉิมฯคณะการบัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 นายคงสหสรรค์ นันดิลก ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมฝ่ายการตลาดฯ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจำนวนกว่า 400 คนในคณะการบัญชี ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์(6-1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อแนะนำสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษา และการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปเป็นนักบัญชีในอนาคต พร้อมทั้งนำวารสาร และเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไปมอบให้แก่น้องๆนักศึกษาอีกด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี