dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 11/2555 เรื่อง ผลการดำเนินงานการเริ่มใช้ระบบการเคลียร์เช็คแบบใหม่ ICAS

    ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ธนาคารสมาชิกใช้ระบบการหักบัญชีเช็คแบบใหม่ด้วยภาพเช็คหรือ ICAS (Imaged Cheque Clearing and Archive System) ตามแผนการใช้งานให้ครอบคลุมธนาคารสมาชิกทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายในต้นเดือนเมษายน 2555

http://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2555/n1155t.pdf
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี