dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8/2555 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย ในการใช้หลักทรัพย์ข้ามพรมแดนระหว่างกันเป็นหลักประกันในการปล่อยสภาพคล่อง (Cross-border Collateral Arrangement)
     การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย ในการใช้ หลักทรัพย์ข้ามพรมแดนระหว่างกันเป็นหลักประกันในการปล่อยสภาพคล่อง (Cross-border Collateral Arrangement) จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง่ในการบริหารสภาพคล่องข้ามพรมแดนระหว่างระบบการเงินของมาเลเซียและไทย พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินของทั้งสองประเทศ http://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2555/n0855t.pdf
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี