dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

    ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ในวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2555 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งการเข้าร่วมสัมมนาที่สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 0-2282-3161-5 ต่อ 154. 507 หรือทางโทรสาร 0-2282-3306, 0-2280-7966 ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2555

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี