dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ชิงโล่รางวัลนายกสภาวิชาชีพบัญชี
     สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ชิงโล่รางวัลนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่เวลา 08.30-13.30 น.

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โทร. 0-2354-5689-1

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี