dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี
    เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี โดยมีนางปริศนา ประหารข้าศึก เป็นประธานฯ ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ดังนี้

1) ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมสัมมนาขึ้นใหม่ที่ตรงต่อความต้องการในเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงได้ศึกษาและสานต่อหลักสูตรอบรมที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการฯ รุ่นก่อนเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมสัมมนาแล้วจำนวน 4 หลักสูตร คือ
     1. สัมมนาผลกระทบต่อผู้ทำบัญชีจากมาตรการปราบปรามคอร์รัปชั่นใหม่ของ ป.ป.ช.
     2. FAQ ประเด็นทางบัญชี ภาษี และธุรกิจ กับมหาอุทกภัยปี 2554
     3. หลักสูตรแนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนสำหรับนักบัญชี
     4. พัฒนาระบบบัญชีต้นทุนด้วยโปรแกรม MyGL และ MyIC

2) เป็นสื่อกลางของผู้ทำบัญชีในการจัดสัมมนาให้ความรู้ทั้งในหลักการและภาคปฏิบัติ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “ธุรกิจติดปีก : จุดประกายความคิด SMEs พลังแห่งการสร้างสรรค์ ๓๖๐ องศา” ของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4 ครั้ง
     1. จังหวัด สุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554
     2. จังหวัด จันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554
     3. จังหวัด กาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554
     4. จังหวัด สงขลา วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554

3) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีและแนะนำสาธารณชนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการขับเคลื่อนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในประเด็นการจัดทำบัญชีและแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ตามประกาศของ ป.ป.ช.

4) เป็นตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการแสดงความเห็นต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของวิชาชีพบัญชีในเวทีสากล โดยมีการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) APEC เป็นต้น

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี