dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานฯ ได้มีการหารือร่วมกับ Mr. Reza Ali ผู้แทนหน่วยงาน ACCA เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีระหว่างกัน และในเบื้องต้น เห็นว่า น่าจะมีความร่วมมือร่วมกันในโครงการ Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) โดยจะต้องมีการศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ให้นักบัญชีไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ฝ่ายสนับสนุนอบรมจัดหลักสูตร “เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA ” ทั้ง 7 รายวิชาสำหรับการทดสอบ CPA ในเดือนมีนาคม 2555 เพื่อให้ผู้สมัครการทดสอบทราบประเด็นสำคัญในการเตรียมตัวสอบ CPA ในครั้งนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี