dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวสารและสาระน่ารู้ด้านการสอบบัญชี

1.      แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

     ขณะนี้ทาง International Federation of Accountants (IFAC)ได้ปรับปรุงรูปแบบ websiteใหม่ แต่ยังคงเต็มไปด้วยสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะด้านการสอบบัญชีซึ่งเอกสารที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)มีดังนี้

1.1. Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities

     เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)โดยมีการอธิบายถึงหลักการในการตรวจสอบโดยการประเมินความเสี่ยง และคำอธิบายการนำไปปฏิบัติจริงพร้อมทั้งมีกรณีศึกษาประกอบเพื่อความเข้าใจด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en

1.2. Tips for Cost-Effective ISQC 1 Application

     เป็นคำแนะนำสั้นๆ ห้าขั้นตอน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISQC 1ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/tips-cost-effective-isqc-1-application

1.3. Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices, Third Edition

     เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISQC 1โดยมีคำอธิบายการนำไปปฏิบัติจริงพร้อมทั้งมีกรณีศึกษาประกอบเพื่อความเข้าใจด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Link ด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0

1.4. How to Make Your Small Practice a Big Success: Practice Management Tips for SMPs

     เป็นคำแนะนำสั้นๆ เจ็ดข้อ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Linkด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/how-make-your-small-practice-big-success-practice-management-tips-smps

1.5. How to Build Your Business Advisory Practice: Practice Management Tips for SMPs

     เป็นคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)ที่จะช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจให้บริการด้านการให้คำปรึกษาซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Link ด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/how-build-your-business-advisory-practice

1.6. Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices

     เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP) ในการจัดการธุรกิจ ทั้งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและการดำเนินธุรกิจให้ทำได้อย่างมั่นคง มีกำไร และเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านวิชาชีพ โดยมีการอธิบายถึงหลักการจัดการและวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในหลายประเด็น ซึ่งรวมถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการบุคคลากร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการวางแผนสำหรับผู้สืบทอดธุรกิจ พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาประกอบและตัวอย่างเอกสารด้วยซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices

 

2.      สภาวะเศรษฐกิจยังคงมีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งทั้งผู้มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจในประเด็นนี้

     ปัญหาวิกฤติทางการเงินที่ผ่านมายังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ และผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจในประเด็นนี้ด้วย

     นอกจากนี้ Prof. Arnold Schilderประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศได้ขอให้ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจต่อหลักฐานการสอบบัญชีที่อาจแสดงให้เห็นว่ากิจการมีปัญหาในการดำเนินงานต่อเนื่องและพิจารณาเสนอรายงานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย พร้อมทั้งกล่าวย้ำอีกว่า การเพิ่มวรรคเน้นเกี่ยวกับการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอหากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข่าวดังกล่าวได้ตาม Link ด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/news-events/2011-12/economic-conditions-continue-challenge-preparers-and-auditors-alike-focus-must-i
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี