dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 9
     สวัสดีครับ Happy New Year และขอให้เพื่อนชาวออดิททุกท่านมีความสุขและก้าวทันข่าวอย่างต่อเนื่องในปี 2555 ครับ ฉบับที่แล้วมีการทิ้งท้ายไว้ว่าจะพูดเกี่ยวกับผลกระทบน้ำท่วมต่อ ฉะนั้นขอต่อเรื่องที่ว่า ชาวออดิทต้องทำตัวอย่างไร... ขอเฉลยว่าชาวออดิทต้องทำตัวและทำงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นแบบสมเหตุสมผล ตึงเกินไปก็ไม่ดี หย่อนเกินไปก็ไม่ได้ เลือกทางสายกลางครับดีที่สุด.. ผมขอแนะนำ 3 R ให้นักบัญชีที่จัดทำงบการเงินในสถานการณ์ที่บริษัทได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และ 3 C สำหรับชาวออดิทเพื่อการตรวจสอบที่ไม่สะดุด..

นักบัญชี.. 3 R
1. Reassess – การคิดทบทวนประเมินใหม่เพื่อสรุปรายการเสียหาย แล้วจดบันทึกแยกแยะอย่างชัดเจน เช่น สมุดรายงาน เอกสารหลักฐาน เอกสารบันทึกบัญชี และสินทรัพย์ เป็นต้น
2. Recover – การกู้ข้อมูลกลับคืนจากระบบ backup การขอสำเนาหรือเอกสารทดแทนจากคู่ค้า บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานต่าง ๆเช่น สรรพากร บีโอไอ กรมศุลกากร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนรายการบันทึกบัญชีและมีรายละเอียดประกอบ
3. Revalue – การตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในงบการเงิน

ชาวออดิท.. 3 C
1. Communicate – การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแและนักบัญชีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง
2. Collaborate – การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือแนะนำแนวทางการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเรื่องประเด็นอื่นด้วยเช่น ภาษี
3. Cope – การจัดการและรับมือกับประเด็นที่กระทบกับการตรวจสอบ เช่นการทบทวนช่วงเวลาการเข้าตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบเพิ่มเติมและวางแผนกลยุทธการตรวจสอบที่เหมาะสม การหาวิธีการตรวจสอบอื่นทดแทน การขอคำปรึกษาประเด็นทางบัญชีหรือประเด็นการตรวจสอบอย่างทันท่วงที รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เป็นต้น

    ฉะนั้นชาวบัญชีและชาวออดิทควรร่วมมือกันเพื่อทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แล้วชาวออดิทสามารถตรวจสอบและรับรองว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรและสุดท้ายรายงานผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นี่คือเป้าหมาย win win situation ครับ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี