dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรมอบรมสัมมนา : Accounting System clinic วันศุกร์-เสาร์ที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
 

    

     วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี คุณอนุวัฒน์ จงยินดี และคุณสุรพล วัฒนโยธิน โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ประเด็นหลักของการสัมมนาในหลักสูตรนี้คือ การบริหารทางการเงินเพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้ระบบบัญชี การวางระบบบัญชี Fraud Risk Management และประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงกรณึศึกษาด้วย การสัมมนาครั้งนี้มีสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 220 คน ครับ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี