dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ภาพกิจกรรม : หลักสูตรประเด็นหลักมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด To Understand All TFRS for NPAEs รุ่นที่ 8 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
     วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้ให้เกียรติสภาวิชาชีพบัญชีฯ มาบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งประเด็นที่ได้เกริ่นนำนั้น น่าสนใจมากๆ เลยที่เดียวครับ ไม่ว่าจะเป็นความที่มาและความสำคัญของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยก่อนหน้าปี 2554 มาตรฐานการบัญชีที่มีการผ่อนผันการบังคับใช้ และประเด็นของมาตรฐานความแตกต่างของ PAEs และ NPAEs โดยผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าวต่างให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเป็นอย่างมากกว่า 360 คนเอาเป็นว่าล้นห้องเลยทีเดียว สมาชิกท่านใดที่ไม่ได้มาเข้าร่วมอบรมดังกล่าวก็สามารถ Download : เอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th เมนู Download หรือสมัครเข้าอบรมในรุ่นต่อไปได้เลยครับ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี