dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC : Thai Standard on Quality Control)

    สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1) การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2557 เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในระดับสำนักงาน และให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าสำนักงานและบุคลากรของสำนักงานปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานที่ออกโดยสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ส่งผลให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องในรายงานทางการเงิน และวิชาชีพสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับ และช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบซึ่งส่งผลเสียหายต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

    มาตรฐานนี้เริ่มใช้ในต่างประเทศตามข้อกำหนดของ IFAC ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงเนื้อหาในปี 2552 ส่วนในประเทศไทยเริ่มเผยแพร่ร่างมาตรฐานนี้ในปี 2553 และประกาศเป็นมาตรฐานเมื่อต้นปี 2554ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ในปี 2557 โดยสนับสนุนให้นำมาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับสำนักงานที่ยังไม่พร้อม ควรต้องเร่งทำความเข้าใจเพื่อปรับระบบงานหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า ก่อนการบังคับใช้

มาตรฐานฉบับนี้ประกอบไปด้วยอะไร สรุปองค์ประกอบที่สำคัญที่มาตรฐานฉบับนี้กำหนดมี 6 เรื่อง ดังนี้

1. ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงานคือ สำนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฎิบัติเพื่อให้ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสี่งจำเป็นในการปฎิบัติงาน บทบาทของหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี เพื่อให้สำนักงานมีคุณภาพตามที่กำหนด

2. ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องคือ การกำหนดให้สำนักงานและบุคลากรของสำนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

3. การตอบรับงานสอบบัญชี สำนักงานต้องมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการตอบรับงานสอบบัญชี รวมถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ

4. ทรัพยากรบุคคล สำนักงานต้องออกแบบวิธีปฏิบัติเพื่อให้สำนักงานมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่เพียงพอ

5. การปฏิบัติงาน กำหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การติดตามผลคือ การติดตามผลเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่สำนักงานได้กำหนดไว้ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีระบบที่เพียงพอและการปฎิบัติงานมีประสิทธิผล

การประกาศบังคับใช้มาตรฐาน

    สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศบังคับใช้ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง (ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ 9/2554) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี

     จากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2557 เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านการสอบบัญชีโดยให้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี ตามคำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ 2/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ
1.2 นางจินตนา เตชะมนตรีกุล อนุกรรมการ
1.3 นายจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์ อนุกรรมการ
1.4 นางสาวจิราวรรณ ประภาสโนบล อนุกรรมการ
1.5 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ อนุกรรมการ
1.6 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
1.7 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ อนุกรรมการ
1.8 นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล อนุกรรมการ
1.9 นายพรชัย กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ
1.10 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ
1.11 นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี

1. นางปราณี ภาษีผล ที่ปรึกษา


2. อำนาจหน้าที่

2.1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานสอบบัญชีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ

2.2 เป็นตัวกลางระดมบุคลากรเพื่อช่วยพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและเล็ก โดยมุ่งเน้นการนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของสำนักงานสอบบัญชี

2.3 จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำกับสำนักงานสอบบัญชีในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี

2.4 จัดทำหลักเกณฑ์และแนวการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ สำนักงานสอบบัญชี

2.5 ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อกำหนดขอบเขตงานตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีร่วมกัน

2.6 รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพเพื่อพิจารณาต่อไป

2.7 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี

2.8 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบแทนได้หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชีมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี

2.9 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

 

3. เป้าหมาย ภารกิจ และแผนการดำเนินงานหลัก

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดเป้าหมาย ภารกิจ และแผนการดำเนินงานหลักในการส่งเสริมและการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี ไว้ดังนี้ เป้าหมาย ภารกิจ และแผนดำเนินงานหลัก

เอกสารเผยแพร่

Quick Win Solutionระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี TSQC1

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1

การอบรมสัมมนา

การชี้แจงเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี และจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี

สรุปข้อสังเกตจากรายงานการสอบทานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC1) ของหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

การชี้แจงเรื่องความรู้และความเข้าใจการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1

บทความจาก IFAC เกี่ยวกับข้อพิจารณาในเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR)

งานการชี้แจงเรื่องความรู้และความเข้าใจการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่1 (TSQC1) สำหรับผู้สอบบัญชีครั้งที่ 3 และ 4

การมีส่วนร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในโครงการพัฒนาคู่มือการปฎิบัติงานตาม TSQC 1 สำหรับผู้สอบบัญชีอิสระปฏิบัติงานคนเดียว

 

ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ

E-mail: tsqc1@fap.or.th       โทร. 02-685-2553 (พรชัย)

ปรับปรุงล่าสุด วันที่   8 มีนาคม 2556 
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี