dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
แจ้งการยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีที่ฝากยื่นไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี

เรียน ผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน
     ขอให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานตามรายชื่อที่ปรากฎที่ได้ยื่นรายงานการฝึกหัดงานเพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตรวจสอบเมื่อปลายเดือน พฤศจิกายน 2553 ขอให้มารับเอกสารของท่านกลับคืนไปแก้ไขให้ถูกต้อง โดยนำบัตรประจำตัวผู้ฝึกหัดงานมาประกอบการยื่นขอรับได้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายชื่อผู้ฝากเอกสารให้ติดต่อขอรับเอกสารคืน

 

ลำดับที่

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

สกุล

เลขประจำตัวผู้ฝึกหัดงาน

1

นางสาว

วนิดา

มณีรัตน์

4801001

2

นางสาว

ไพจิตร

ธีราโมกข์

4900818

3

นางสาว

ณัฏฐา

อึ่งทอง

4900828

4

นาย

กิตติ

ศิลป์สถาพร

4901003

5

นางสาว

แสงพลอย

สุวรรณมาลา

5001519

6

นาย

สันติ

รัตนศิริวงศ์วุฒิ

5002104

7

นางสาว

กรรณิการ์

อัครคุณานนท์

5100472

8

นางสาว

กฤษณา

เรืองศรีวรพร

5100475

9

นางสาว

ปิญชาน์

ชัยสาม

5100665

10

นางสาว

สมสุรีย์

ลิ่มทอง

5100801

11

นาย

วรรษมน

โค้วตระกูล

5100803

12

นางสาว

สุภาภรณ์

จิตสุภารัตน์

5101286

13

นางสาว

รัชดาพร

ตั้งเกษมุกดา

5101341

14

นางสาว

วิมลัก

วรปราชญา

5101713

15

นางสาว

อำพร

อัศวะธรรมวุธ

5101887

16

นางสาว

ณัฐวดี

ลลิตนันทพันธุ์

5200170

17

นาย

อัฐวุฒิ

วงศ์ประทัต

5200173

18

นางสาว

สุธิชา

ทรงธีระปัญญา

5200236

19

นางสาว

จิตรเลขา

แนวจำปา

5200390

20

นาย

วีรธัช

ไพศาลวัฒนะวงศ์

5200642

21

นางสาว

ศศิธร

เอื้อปิยะชาติ

5200682

22

นางสาว

กานดา

แดงพิพัฒน์

5201380

23

นาย

นภัทร

กันยามัย

5300018

24

นาย

สิทธิ

ปิยกิตติยา

5300458

25

นางสาว

พัชมณ

ศรีธนศักดา

5300506

26

นางสาว

มาลีรัตน์

ตันติวุฒิวร

5301244

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี