dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot




ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร ผลกระทบต่อผู้ทำบัญชีจากมาตรการปราบปรามคอร์รับชันใหม่ของ ป.ป.ช

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

หลักสูตร"ผลกระทบต่อผู้ทำบัญชีจากมาตรการปราบปรามคอร์รับชันใหม่ของ ป.ป.ช"

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-17.00 น.

 

** โปรดอ่านหมายเหตุด้านล่าง

   

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

 

1

Miss

Nattikarn

Chalongmaneerat

 

2

นาง

กนกเดือน

โชคดี

 

3

คุณ

กนกพร

ชินาภิรมย์

 

4

นางสาว

กนกพร

บุญพยนต์

 

5

นางสาว

กนกรัตน์

เจนโสภณพงศ์

 

6

นาง

กรกนก

พันธุรังษี

 

7

นางสาว

กรพินธุ์

นาคศุภรังษี

 

8

นาง

กรรณิสา

บุญยะลีพรรณ

 

9

นาง

กรองแก้ว

ตระกูลศักดิ์

 

10

นางสาว

กริชวรรณ

ชาญหัตถกิจ

 

11

คุณ

กฤษณ์

คงคาประกรณ์

 

12

นาย

กฤษณ์

คงถาวร

 

13

นาย

กวีวัฒน์

ทรงสกุลเกียรติ

 

14

นาย

กษิดิศ

เพชรนอก

 

15

นางสาว

กัญญณัติ

ลิขิตดุลยวัฒน์

 

16

นางสาว

กัญวิกราน่ต์

เธียรเกรียงไกร

 

17

คุณ

กัณฐกรณ์

นาภธรรมนนท์

 

18

นาย

กัณฑ์อเนก

จำปาคำ

 

19

นางสาว

กันยารัตน์

เสกสรรพานิช

 

20

นางสาว

กัลยา

เฉลิมโชคชัย

 

21

นางสาว

กัลยาณี

เหมือนครบุรี

 

22

นางสาว

กาญจนัย

แสงถาศนีย์

 

23

คุณ

กาญจนา

วัฒนศฤงค์

 

24

นางสาว

กาญจนา

แสนชื่น

 

25

นาย

กิตติพงษ์

รัตนชัยสิทธิ์

 

26

นาง

กุลณภัทร

อนันต์เชียร

 

27

นาง

กุลนันท์

เศรษฐเจริญสุข

 

28

ว่าที่ร้อยตรี

เกริกฤทธิ์

มีทรัพย์มาก

 

29

นาย

โกมุท

โหตระวัฒนะ

 

30

นางสาว

ขนิษฐา

แก้วกังวาล

 

31

นาง

ขวัญใจ

เกียรติกังวาฬไกล

 

32

นาง

ขวัญตา

สิชฌนุกฤษฎ์

 

33

นางสาว

ขวัญผา

เรืองผลวิวัฒน์

 

34

นางสาว

ขวัญหทัย

ธนะหิรัญญา

 

35

นาย

คงคา

ทิพย์ดีสี

 

36

นาย

คเณศ

ทรัพย์บุญรอด

 

37

นาย

คทารัฐ

สุขแสวง

 

38

นางสาว

เครือวัลย์

ชีวกาญจน์

 

39

นาย

จงเกียรติ

ธารธนาภรณ์

 

40

นางสาว

จงรัก

ขันตชัย

 

41

นาง

จรรยา

คลุกกระโทก

 

42

นาย

จรัสพงษ์

อินทนาวรานนท์

 

43

คุณ

จรัสรักษ์

จรัสจารุวรร

 

44

นางสาว

จรัสศรี

ศรีบำรุงเกียรติ

 

45

นางสาว

จริยา

ดวงกต

 

46

นางสาว

จริยาภรณ์

 

 

47

คุณ

จอมศิริ

แซ่ลิ้ม

 

48

นางสาว

จันทร์ธิดา

เยาว์ยืนยง

 

49

นางสาว

จันทร์เพ็ญ

แสนโสภา

 

50

นางสาว

จันทิมา

บุญบุตร

 

51

นางสาว

จารุ

แสวงศิริผล

 

52

นางสาว

จารุณี

หงษ์ตระกูล

 

53

นางสาว

จารุวรรณ

เอี่ยมประกอบกิจ

 

54

นางสาว

จำเรียง

มุขจั่น

 

55

นาง

จิตติมา

วิภัชภาคไพบูลย์

 

56

นาง

จิตนา

กิตติรัชภาอารี

 

57

นาง

จิตรา

กาญจนรัตน์

 

58

คุณ

จินตนา

ญาณสุขะ

 

59

คุณ

จิรณัฐ

กูลมงคลรัตน์

 

60

คุณ

จิรภา

พิพิธพร

 

61

นางสาว

จิรัชญา

อาวสกุลสุทธิ

 

62

นางสาว

จิรัฏฐ์

พันธุ์สง่า

 

63

นาง

จิราพร

สิทธิอำพรพรรณ

 

64

นางสาว

จิราพัช

แสงรุจี

 

65

คุณ

จิราภรณ์

ริรัตนพงษ์

 

66

นางสาว

จีรกานณ์

สุทธิประภา

 

67

นาย

จีรวัฒน์

รุ่งมา

 

68

นางสาว

จีระภา

เสือดี

 

69

นางสาว

จุฑาทิพย์

ปวงปะชัง

 

70

นางสาว

จุฑามณี

ยอดแสง

 

71

นางสาว

จุฑามาส

ปานเมือง

 

72

นางสาว

จุฬาพร

โป๊ะเปี่ยมลาภ

 

73

นาง

จุฬาลักษณ์

พลธิราช

 

74

นาย

เจริญ

บุญมโนทรัพย์

 

75

คุณ

ใจแก้ว

เตชะพิชญะ

 

76

นางสาว

ฉวีวรรณ

คำไพเราะ

 

77

นาย

ฉันทวัฒน์

วัฒนาวงศ์ศิริ

 

78

นาย

เฉลิม

จันทร์เทพางกูร

 

79

นาย

เฉลิมเกียรติ

ภูมี

 

80

นาย

ชนันท์กรณ์

สถิรประภากุล

 

81

นางสาว

ชนิดา

น้อยแก้ว

 

82

นางสาว

ชนิดา

น้อยแก้ว

 

83

นางสาว

ชลชนก

วิวัฒน์เจริญวงศ์

 

84

นางสาว

ชลฏา

ธีระพัฒนานนท์

 

85

นางสาว

ชลรัก

สายวัฒน์

 

86

นางสาว

ชวนา

วิวัฒน์พนชาติ

 

87

นางสาว

ชวลิต

ศาสนนันทน์

 

88

นางสาว

ชะอ้อน

รอดแก้ว

 

89

นางสาว

ชัชพร

วัฒนสมวงศ์

 

90

นางสาว

ชัชพร

หลูไพบูลย์

 

91

นาย

ชัชวัฏ

พิพัฒนาบูรณ์

 

92

นางสาว

ชัญญานุช

จึงสถาปัตย์ชัย

 

93

คุณ

ชัยกรณ์

อุ่นปิติพงษา

 

94

นาย

ชัยยุทธ

อังศุวิทยา

 

95

นาย

ชัยวัฒน์

อัศวินทรางกูร

 

96

นาย

ชาญชัย

ชัยประสิทธิ์

 

97

คุณ

ชาญยุทธ

อรรัตนกุล

 

98

นาย

ชาญยุทธ

ศรีมกุฏพันธุ์

 

99

นาย

ชำนิ

คณาวุฒิ

 

100

นางสาว

ชิดขวัญ

ทองดี

 

101

นาย

ชิติพัทธ์

ชิตสกุล

 

102

นางสาว

ชุตินันท์

พรเลิศอารักษ์

 

103

นางสาว

ชุติมณฑน์

สารทอง

 

104

นาง

ชุทาภา

วัฒนพงศ์

 

105

นาย

ชูเกียรติ

อัชฌาเจริญสถิต

 

106

นาย

ชูพงษ์

สุรชุติกาล

 

107

นางสาว

ชูศรี

พาราทิพย์เจริญชัย

 

108

นางสาว

เชนิสา

เกิดท่าพระ

 

109

นาย

เชิดสกุล

อ้นมงคล

 

110

นาย

โชคชัย

ศรีกันชารกริช

 

111

นางสาว

โชติกา

เขียวสลับ

 

112

นาย

โชตินรินทร์

แก้วประสิทธิ์

 

113

นางสาว

ฐณัชญ์พร

ทองสุข

 

114

นางสาว

ฐาประณีย์

ลีฬหาธีรพงศ์

 

115

นางสาว

ฐิตินันท์

ยืนยง

 

116

คุณ

ณฐพร

พันธุ์อุดม

 

117

นาย

ณรงค์

เดชาธนารุจาร

 

118

นางสาว

ณัฎฐ์วรัญชญ์

สินพูน

 

119

นาย

ณัฏฐพล

อารีประเสริฐสุข

 

120

คุณ

ณัฐการนต์

บุญชู

 

121

นางสาว

ณัฐทนัสส์

จามีกรรักษ์

 

122

นาง

ณัฐนันท์

เกษร

 

123

นางสาว

ณัฐนา

ศิลปชัย

 

124

นางสาว

ณัฐพร

นาคมหาชลาสินธุ์

 

125

นาย

ณัฐวุฒิ

แสงพราวเพริศ

 

126

นางสาว

ณัฐสรัคข์

สโรชินันท์จีน

 

127

นาง

ณัฐสริศรี

สโรชนันท์...(ไม่ชัด)

 

128

นาย

ณัฐเสกข์

ฉิมโฉม

 

129

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

ณิชาภัทร

คงเพชร

 

130

นาย

ดนัย

ตั้งวิมลวุฒิวงศ์

 

131

คุณ

ดรุณี

ยินดีผลเจริญ

 

132

นาง

ดรุณี

กิตติรัตนวิวัฒน์

 

133

คุณ

ดลจันทร์

สาบุตร

 

134

นาง

ดลฤดี

ธรรมปราณีต

 

135

นาง

ดวงกมล

ลิ้มประชาศักดิ์

 

136

นาง

ดวงกมล

บุญวานิช

 

137

คุณ

ดวงจันทร์

สุวรรณวีรกุล

 

138

คุณ

ดวงเดือน

เขมกวัฒน์

 

139

นางสาว

ดวงเทียน

สุริยะวิจิตรวงศ์

 

140

นางสาว

ดวงเพ็ญ

โลจนะวิริมาภรณ์

 

141

คุณ

ดารินทร์

หยกไพศาล

 

142

นางสาว

ดารุณี

เกษรา

 

143

ดร.

ดิชพงศ์

พงศ์ภัทรชัย

 

144

นางสาว

ดุลวรรณ์

สฤลดี

 

145

นาง

ดุษฎี

สุวรรณศิริ

 

146

นาย

เต็มยศ

รังสิรัตนกุล

 

147

นาย

ถนอม

อัครพุทธิพร

 

148

นางสาว

ทรงขวัญ

อรุณเอี่ยม

 

149

นาง

ทรงธินี

ลีวรวัฒน์

 

150

นาย

ทวีชัย

สหนุกูล

 

151

นาย

ทวีศักดิ์

ตันพิพัฒน์

 

152

คุณ

ทวีสิน

สันติเวชชกุล

 

153

นางสาว

ทศพร

ผกาภรณ์

 

154

นาย

ทศพล

มนต์อารักษ์

 

155

คุณ

ทัศนียา

วิทยาวงศรุจิ

 

156

นาย

ทัฬห

ปึงเจริยกุล

 

157

นางสาว

ทิพย์วรรณ

บุญแจ้ง

 

158

นางสาว

ทิพวรรณ

กังสดาลพิภพ

 

159

นาย

เทวัญ

วิจิตรปรีดา

 

160

นาย

เทวา

ดำแดง

 

161

นาย

ธงชัย

สันติวงษ์

 

162

นาย

ธนกร

โพธิ์สุวรรณ

 

163

นาย

ธนธัช

หัตถกิจธาตรี

 

164

นางสาว

ธนพร

ชาวบัวใหญ่

 

165

นางสาว

ธนวรรณ

วรวุฒิธีรกุล

 

166

นาย

ธเนศศิริ

ฝากมิตร

 

167

นาย

ธวัช

ลิลิตสุวรรณ

 

168

คุณ

ธัญลักษณ์

ศิริบำรุงวงศ์

 

169

นาง

ธัณย์จิรา

เหมรัชต์โชคกิตติ

 

170

นางสาว

ธันยนันท์

ธีระนพวัฒน์

 

171

นางสาว

ธันยพร

เลิศวรรณพงษ์

 

172

นาย

ธาดา

ศรีพิพัฒน์พร้อม

 

173

นางสาว

ธารณี

พิทักษ์สุธีพงศ์

 

174

นางสาว

ธิดารัตน์

ควรชัยตระกูล

 

175

นาย

ธีรวัชร์

ฤกษ์พาดี

 

176

นาย

ธีระพงษ์

เข็มเหล็ก

 

177

นาย

ธีระวิทย์

ดำรงค์วัฒนโภคิณ

 

178

นาย

นนท์ธนัต

อยู่สุทธิวิชญ์

 

179

นาย

นพนิธิ

กระจ่างพืช

 

180

นาง

นพวรรณ

บุญช่วย

 

181

คุณ

นภนุช

อภิชาตเสถียร

 

182

นาง

นภสร

เกิดปัญญา

 

183

นางสาว

นภาพร

เจริญดีทรัพย์สิริ

 

184

คุณ

นรมนกร

รักกลัด

 

185

นางสาว

นราพร

ตรีสกุลวัฒนา

 

186

นาย

นรินทร์

ชินาจริยวงศ์

 

187

นาง

นริศา

พณิชวรพงศา

 

188

นางสาว

นฤมล

หลกภิชาติ

 

189

นางสาว

นลินรัตน์

รัตนตรียานุภาพ

 

190

นางสาว

นวพร

เงิบงามเลิศ

 

191

นางสาว

นวพร

อติวรกีรติ

 

192

คุณ

นววิช

ฉัตรวชิระกูล

 

193

นางสาว

น้องนุช

เหล่ามณีรัตนาภรณ์

 

194

นางสาว

นันท์นภัส

คงรอด

 

195

นางสาว

นันทนา

แก้วทรัพย์ศักดิ์

 

196

นางสาว

นันทนา

ภูศิวฟ้า

 

197

นางสาว

นันทวัน

โพธิ์จันทร์

 

198

นาง

นันทิดา

บุญจันทร์

 

199

นางสาว

นาขวัญ

แสงเพชรอ่อน

 

200

นางสาว

นารี

เลิศวรรณพงษ์

 

201

นางสาว

นารีรัตน์

หล้าพูน

 

202

นางสาว

น้ำทิพย์

ผาติเสนะ

 

203

นางสาว

น้ำทิพย์

กุลสอนนาน

 

204

นาง

นิตยา

ธนวิริยะกุล

 

205

นาย

นิติ

กันตนามัลลกุล

 

206

นางสาว

นิธิดา

สีคำมูล

 

207

นาย

นิพนธ์

กาญจนพิพัฒน์กุล

 

208

นาย

นิยม

อุส่าห์ฤทธิ์

 

209

นางสาว

เนาวรัตน์

ศุภขจรวนิช

 

210

นาย

บุญชัย

ตั้งธนอำรุง

 

211

นางสาว

บุญชาย

ชุมแสงหิรัญ

 

212

คุณ

บุญญฤทธิ์

ถนอมเจริญ

 

213

นางสาว

บุญพร

กุลฉันท์

 

214

คุณ

บุญพันธ์

กองคำ

 

215

นาย

บุญโรจน์

มุจนานันท์

 

216

นาย

บุญสิน

สุรวัติเสถียร

 

217

คุณ

บุญใหม่

ประสาทการค้า

 

218

นาย

บุณตา

ชินรุ่งโรจน์

 

219

นาง

บุศรา

เจนกิจพาณิชย์กุล

 

220

นางสาว

เบญจวรรณ์

สินคุณากร

 

221

นาง

เบ็ญจวรรณ

ประสันนาการ

 

222

นาง

เบญจสิริ

เตชะเลิศสุวรรณ

 

223

นาย

ปฐมชัย

ธนุภาพรังสรรค์

 

224

นาง

ปติมา

สื่อขวาสี

 

225

นางสาว

ปทุมทิพย์

จิรวิทยาภรณ์

 

226

นาย

ประจักษ์

วังกานนท์

 

227

อาจารย์

ประเทือง

ศรีรอดบาง

 

228

นาง

ประพิณ

ทองเนียม

 

229

นาง

ประพิมพรรณ

สิงคิริกาน์

 

230

นาง

ประภาพร

อัศราวยานันท์

 

231

นางสาว

ประภาศิลป์

ภิรมย์ไกรภักดิ์

 

232

นาย

ประเวศน์

ผ้งปฐมภรณ์

 

233

นาย

ประสัณห์

เชื้อพานิช

 

234

นาย

ประสิทธิ์

หาญปิยวัฒนสกุล

 

235

นาย

ประเสริฐ

บุญศรี

 

236

นาย

ประเสริฐ

อภิรัตน์เกษม

 

237

ท่าน

ปราณี

ภาษีผล

 

238

นางสาว

ปราณี

เอกสุภักดิ์

 

239

นางสาว

ปราณี

พรสุขสว่าง

 

240

นาง

ปริศนา

จันทร์ถนอมแสง

 

241

คุณ

ปรีณา

ยิ่งชล

 

242

นาย

ปรีดา

เพชาวศิน

 

243

นาง

ปรียาดา

ชาญภัทรวาณิช

 

244

คุณ

ปรียานุช

จึงประเสริฐ

 

245

นาง

ปรียาภรณ์

ปิยานันท์

 

246

นาย

ปวิน

ราชมหา

 

247

นางสาว

ปัจพร

ชัยธวัชมงคล

 

248

นาง

ปัญญ์ฑิตา

โชว์วิวัฒนา

 

249

คุณ

ปัญญา

สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

 

250

นาง

ปานทิพย์

แดงถนอม

 

251

นาง

ปาริชาติ

จรัสวชิรกุล

 

252

นาย

ปิติพัฒน์

พัฒน์ธนฐานโชค

 

253

นางสาว

ปิยกานต์

จิตตานนท์

 

254

นาง

ปิยเนตร

ธีรวิชยางกูร

 

255

นางสาว

ปิยมาศ

เรืองแสงรอบ

 

256

นาง

ปิยวรรณ

แก้วเหลี่ยนจรัส

 

257

นาง

ผ่องศรี

ศรีทับทิม

 

258

นาย

พงษ์ธีระ

เจียรสกุลวรรณ

 

259

นาย

พงษ์ศักดิ์

บุรีทาน

 

260

นาง

พนาลี

นรจิตต์

 

261

นาง

พนิดา

ปัญญาวิวานนท์

 

262

นางสาว

พนิดา

หว่องสกุล

 

263

นางสาว

พนิดา

ดีประดิษฐ์

 

264

นาย

พยายาม

บรรจงคณิต

 

265

นาง

พร

ชัยวีระวัฒนะ

 

266

นาย

พรชัย

เพียงพรเพ็ญ

 

267

นาย

พรชัย

กิตติปัญญางาม

 

268

นางสาว

พรทิพย์

กลิ่นบัวขาว

 

269

นางสาว

พรธวัล

พรสวรรค์วงศ์

 

270

นาย

พรนิมิตร

ศรีทศพร

 

271

นางสาว

พรพชร

มลสิริเรืองเดช

 

272

นาง

พรพรรณ

หลิดเลิศรมย์

 

273

นางสาว

พรพรรณ

ดำรงค์สุขนิวัฒน์

 

274

นางสาว

พรพิมล

จิระวรรธนะ

 

275

นาง

พรรณงาม

ดุษฏีพรรณ์

 

276

นาง

พรรณนิภา

รอดวรรณะ

 

277

นางสาว

พรอุมา

นันทการัตน์

 

278

นางสาว

พราวพรรณ

รัตยาภากุล

 

279

คุณ

พัชร์ณัฐ

ท้วมรุ่งโรจน์

 

280

นางสาว

พัชรา

เบญจวรกุล

 

281

นางสาว

พัชรินทร์

เหลืองรุจินันท์

 

282

คุณ

พัชรี

สุขพันธรัชต์

 

283

นางสาว

พัชรี

พุทธชงค์

 

284

นาง

พัฒน์พร

สุวัฒนเมธี

 

285

นาง

พัทธนันท์

พิจเจริญโรจน์

 

286

นางสาว

พัทธนันท์

ตรีภพศรีสกุล

 

287

นาย

พาณิช

สารถีวิทย์

 

288

นาง

พิกุล

วุฒิพงษ์

 

289

นาย

พิชญ์

แซ่โง้ว

 

290

นางสาว

พิชญ์คณิน

สุวลีรัตน์

 

291

นาย

พิพัฒน์

เลิศพิพัฒน์

 

292

คุณ

พิสิฐ

หมื่นเดช

 

293

นาย

พิสิษฐ์

สหวิเชียรชัย

 

294

นาย

พีรพงษ์

ทรัพย์กิจธนากุล

 

295

นาง

พุทธชาต

วิภูษณะพงศ์

 

296

นางสาว

พูลศรี

จรัสจีรสกุล

 

297

นางสาว

เพชรรัตน์

สาคำภีร์

 

298

คุณ

เพ็ญจิต

กองขันธ์

 

299

นางสาว

เพ็ญนภา

วุฒิทา

 

300

นางสาว

เพ็ญนภา

สารถีวิทย์

 

301

คุณ

เพ็ญศรี

ธรรมวโรดม

 

302

นาง

เพ็ญศรี

เดชติ่งเอง

 

303

คุณ

เพาพะลา

อัศมิมานะ

 

304

นาง

เพียงใจ

ชินวิภาส

 

305

นางสาว

เพียงเพ็ญ

ศุภขจรวนิช

 

306

คุณ

แพรวพรรณ

กันทะวัง

 

307

นาย

ไพบูรณ์

นาโคศิริ

 

308

คุณ

ไพโรจน์

อเนกจินดารัตน์

 

309

นางสาว

ไพลิน

ยกยิ่งเจริญ

 

310

นางสาว

ไพลิน

วงษ์ไพบูลย์

 

311

นาย

ไพศาล

อริยกุศลสุทธิ

 

312

นางสาว

ภณิตา

อึ้งประสิทธิ์

 

313

นางสาว

ภรณี

สิทธิราษฎร์

 

314

นาย

ภัทรคม

เกษสำลี

 

315

นางสาว

ภัทรพร

พัฒนาภรณ์

 

316

นางสาว

ภัทรยา

เกื้อหนุน

 

317

นางสาว

ภัทรริช

ลิมป์คุณพงษ์

 

318

นางสาว

ภัทรา

ทองรอง

 

319

นางสาว

ภัทราพร

เมธีประภา

 

320

นาย

ภานุมาศ

พูนผล

 

321

นางสาว

ภามุข

วงศ์อดิศัย

 

322

นาย

ภาสพงษ์

ฉิมพูลสุข

 

323

คุณ

ภิรตา

ฉริภวติ

 

324

นาย

เภรี

อิชยพฤกษ์

 

325

คุณ

มณฑินี

คิ้วไพศาล

 

326

นางสาว

มณี

จิรเมธวรพงศ์

 

327

นาง

มณีกาญจน์

สุนทรสุข

 

328

นางสาว

มนต์ทิพย์

ลักษณ์สุวงศ์

 

329

นาย

มนตรี

จันทร์สิริรุ่ง

 

330

นางสาว

มนรวี

จันท์ขาว

 

331

นางสาว

มนาปี

ฐิตสิริกุล

 

332

นางสาว

มลฤดี

กลางใจ

 

333

นางสาว

มะลิวัลย์

ทองนิ่ม

 

334

นาง

มันฑนา

สวิทเซอร์

 

335

นางสาว

มาลินทร์

ธนาศรีวิไล

 

336

นาง

มาลินี

สุทธินันท์

 

337

นางสาว

มาลี

ชัยสว่างโยธิน

 

338

นางสาว

มุจลินทร์

จงสุข

 

339

นางสาว

เมธินี

โภคารัตนานันท์

 

340

นาย

ยงยุทธ

ตั้งสรีสงวน

 

341

นาง

ยินดี

อุนบูรณะวรรณ

 

342

นางสาว

ยุพดี

เกษมสุข

 

343

นางสาว

ยุพา

สงวนศักดิ์ศรี

 

344

นางสาว

ยุพา

นวนนุ่ม

 

345

นางสาว

ยุพา

นวนนุ่ม

 

346

นางสาว

ยุพาวรรณ

อรุณโรจนวุฒิ

 

347

นางสาว

ยุพิน

สำราญวิริยะ

 

348

คุณ

ยุวดี

เหตุทอง

 

349

นางสาว

ยุวดี

เจียมพจน์

 

350

คุณ

เยาวณี

เครือองอาจนุกูล

 

351

นางสาว

เยาวนารถ

นพไพบูลย์รัตน์

 

352

นาง

เยาวลักษณ์

ฐาปนวงศ์

 

353

นาง

รจนา

สมิทธิพร

 

354

นางสาว

รจนา

อัศววิเชียรจินดา

 

355

นางสาว

รจิ

ภูวรรณตระกูล

 

356

นาง

ระเบียบ

ลิ่มถาวรศิริพงศ์

 

357

นาง

ระเบียบ

รุ่งมณี

 

358

นาย

รักษ์

พัฒนวิบูลย์

 

359

นางสาว

รัชดาวัลย์

ศรีปรางค์ชัยเวศ

 

360

คุณ

รัชนี

อุดมวิชัยวัฒน์

 

361

คุณ

รัญชน์ภาวี

แดงน้อย

 

362

นาง

รัตนา

มะโนมงคลกุล

 

363

นางสาว

รัตนา

จารุภัทรพงศ์

 

364

นางสาว

รัตนา

เจาวัฒนา

 

365

นางสาว

รัมภา

จุฑามณี

 

366

คุณ

รัสรินทร์

เรืองธัรวัฒน์

 

367

นาง

ราตรี

ใจย๊น

 

368

นางสาว

รีรวรรณ

ทุมาสิงห์

 

369

นาง

รุ่งทิพย์

วิบูลย์ภาณุเวช

 

370

นาง

รุจีรา

จุลนีย์

 

371

นางสาว

โรส

บุษยกานนท์

 

372

นางสาว

ลลิตภัทร

ธรรมาปรีชากร

 

373

นาง

ลักขณา

เนตรมณีสุก

 

374

นางสาว

ลัคคา

สัพพัญญูสิริ

 

375

นางสาว

ลัดดา

อมรรัตน...

 

376

นางสาว

ลัดดา

ตรีรัตน์ฤดี

 

377

นางสาว

ลัดดา

สมบูรณ์สุข

 

378

นาย

ลัดดา

ปโยราศิสกุล

 

379

นางสาว

ลาวัลย์

แซ่เบ๊

 

380

นางสาว

ลำยอง

แข็งขัน

 

381

นางสาว

วณิชาภรณ์

พันธุ์วุฒิภิญโญ

 

382

คุณ

วนิดา

ทวีกิจอลงกรณ์

 

383

นางสาว

วนิดา

แซ่ตั้ง

 

384

นาง

วรนุช

ศรีสรรพางค์

 

385

นางสาว

วรรณทิพย์

เลิศทรัพย์ทวี

 

386

นางสาว

วรรณเพ็ญ

กำบุญเลิศ

 

387

นางสาว

วรรณวิไล

บุญญอารักษ์

 

388

นาย

วรวุฒ

รังสีวิจิตรประภา

 

389

นาง

วรัญญา

เลิศวานานนท์

 

390

นาย

วราเทพ

นวกิจทวีรัตน์

 

391

นางสาว

วราภรณ์

ชูจันทร์

 

392

นาง

วรารัตน์

ทองอ่อน

 

393

นางสาว

วรินทร

ปิยะนันท์

 

394

นางสาว

วลัญช์พร

ศิลาฤทธิพันธ์

 

395

นางสาว

วลัยพร

บุญญวัฒนา

 

396

นางสาว

วลัยพรรณ

ลิ้มสุขเสรีกุล

 

397

นางสาว

วลีรัตน์

บุญทวี

 

398

นาย

วสันต์

แซ่ยู่

 

399

นาย

วัชรพงศ์

เลิศนิธิชวกรณ์

 

400

นางสาว

วัชรา

วารุณประภา

 

401

นางสาว

วัชรี

ไพศาลเจริญ

 

402

นางสาว

วันทนา

ชาญณรงค์

 

403

นางสาว

วันเพ็ญ

ลวกิตติไชยันต์

 

404

นาง

วารินทร์

บุญชองอนุรักษ์

 

405

นางสาว

วารี

ชยุติ

 

406

นางสาว

วารุณี

ฉัตรทนานนท์

 

407

นางสาว

วาสนา

รังแก้ว

 

408

นางสาว

วาสนา

ธรรมวรพล

 

409

นาย

วิชัย

ธรรมกรกุล

 

410

นาย

วิชาญ

ลาภสินรุ่งเรือง

 

411

นาย

วิชาญ

พิสุทธิ์พิทยากุล

 

412

นาย

วิเชียร

ศิริอาชาวัฒนา

 

413

นาย

วิเชียร

โมลีวรรณ

 

414

นาย

วิทูร

ยอดบริบูรณ์

 

415

นาย

วิบูลย์

กีรติพัฒนธรรม

 

416

นาย

วิพัฒน์

บุรพกุศลศรี

 

417

นางสาว

วิภาณี

ชนะรัชชรักษ์

 

418

นางสาว

วิภาดา

วิเศษศรี

 

419

นางสาว

วิภาวดี

รัตนสุวรรณ

 

420

นางสาว

วิภาวรรณ

มลศิริเรืองเดช

 

421

นางสาว

วิมล

ปัญญาเดชิกุล

 

422

คุณ

วิมลพร

บุณยัษเฐียร

 

423

นางสาว

วิมลวรรณ

ณรงค์โยธิกุล

 

424

นางสาว

วิมลวรรณ

สามัญเขตรกรณ์

 

425

นางสาว

วิยะดา

พูนุภา

 

426

นาย

วิรัช

ณรงค์โยธิกุล

 

427

นาย

วิรัช

ชูชะเอม

 

428

นางสาว

วิลาวรรณ

โคตะรุโพธิ์

 

429

นางสาว

วิลาวัลย์

จอเจริญพานิช

 

430

นางสาว

วิไล

วัชรชัยสิริกุล

 

431

นางสาว

วิไล

ศุภประชากร

 

432

นางสาว

วิไล

ตั้งตระกูลพาณิช

 

433

นางสาว

วิไลพร

ทาแดง

 

434

คุณ

วิไลวรรณ

กาญจนกันติ

 

435

คุณ

วิสุทธิ์

ดาวพลังพรหม

 

436

นาย

วีรชาติ

วุฒิวงศ์วัฒนา

 

437

นาย

วีรพันธ์

ศรีสิทธิรัตน์กุล

 

438

นาย

วีระ

เลิศเรืองปัญญวุฒิ

 

439

นาย

วีระชาย

โพธิ์ทองดี

 

440

นาย

วุฒิชัย

คุณาทัศน์

 

441

คุณ

ศตพร

พุกกะเวส

 

442

นางสาว

ศริพร

พฤกษาทร

 

443

นางสาว

ศรีญานี

ทรัพย์มหศักดิ์

 

444

นาง

ศรีนวล

สมบัติไพรวัน

 

445

นางสาว

ศรีนวล

เสนาะรักษ์

 

446

นางสาว

ศรีเพ็ญ

โตยะสิทธิ์

 

447

นาย

ศรีวิชัย

บัวอุไร

 

448

นางสาว

ศศิธร

ดำรงสินสวัสดิ์

 

449

คุณ

ศักดา

เกาทัณฑ์ทอง

 

450

นาย

ศักดิ์ชัย

วัฒนเดชะกุล

 

451

นาย

ศักดิ์ชัย

สุทธิพิพัฒน์

 

452

นางสาว

ศากุล

โตสุทธิศักดิ์

 

453

นาย

ศิรวิชญ์

ลลิตกุล

 

454

นางสาว

ศิริเกตุ

ปุริมาณเสวี

 

455

นางสาว

ศิริพร

ทองคำ

 

456

นาง

ศิริพันธ์

ตันตินิรันทร์

 

457

นางสาว

ศิริเพ็ญ

เนียมเจริญ

 

458

นางสาว

ศิริรัตน์

มาศสุข

 

459

นางสาว

ศิวิมล

จาดเมือง

 

460

นางสาว

ศุภลักษณ์

อังคสุโข

 

461

นาย

ศุภสังข์

ลีลางกรูรช

 

462

นาง

ศุภาศิริ

จิรภากรณ์

 

463

คุณ

ศุลีพร

พลาชีวิน

 

464

นางสาว

สกาว

อุดล

 

465

นาย

สงสิทธิ์

ธรรมยงค์กิจ

 

466

นางสาว

สดใส

พงษ์พัฒนาศิลป์

 

467

คุณ

สถาพร

โคธีรานุรักษ์

 

468

คุณ

สมเกียรติ

รุ่งนิรัติศัย

 

469

นางสาว

สมจิตต์

มณีเกษมสุข

 

470

นาง

สมจิตร์

สุขเกษม

 

471

นาย

สมจิตร์

สุขเกษม

 

472

นาย

สมชาติ

ฉัตรชัยดำรง

 

473

นาย

สมชาย

งามดีวิไลศักดิ์

 

474

นาย

สมชาย

ศรีสันต์สุข

 

475

นาง

สมทรง

มุ่งเยียวยา

 

476

นาย

สมบุญ

ศักดิ์กิจจรุง

 

477

คุณ

สมบูรณ์

บุญรักษ์เจริญ

 

478

นาย

สมบูรณ์

โชคสิริสวัสดิ์

 

479

นาย

สมบูรณ์

หาญพิชิตชัย

 

480

นาย

สมบูรณ์

ประสบพิบูล

 

481

ดร.

สมพงษ์

พรอุปถัมภ์

 

482

นางสาว

สมพร

เกตุอรุณรัตน์

 

483

ว่าที่ร้อยตรี

สมภพ

ไตรวิวัฒน์

 

484

นาย

สมโภช

ยอดมณี

 

485

นาง

สมลักษณ์

ศรีเสถียร

 

486

นาง

สมศรี

นิธิอุทัย

 

487

นางสาว

สมศรี

ดุสิตสถิตไกวัล

 

488

นางสาว

สมศรี

อำนวยเดชา

 

489

นาง

สรวงกร

กิรานุชิตพงศ์

 

490

นาย

สราวุธ

สิงห์เห

 

491

นาง

สรินยา

โพธิผละ

 

492

นาย

สัญญา

วัฒนภัทราภรณ์

 

493

คุณ

สาธิดา

รัตนานุรักษ์

 

494

นางสาว

สาธิตา

สระทองทา

 

495

นาย

สาธิตา

อัศวาณิชย์

 

496

คุณ

สานิตย์

เสวกคเชนทร์

 

497

นาง

สายฝน

อินทร์แก้ว

 

498

นางสาว

สายไหม

บุญทะแสง

 

499

นางสาว

สาริสา

ชุ่มประเสริฐ

 

500

คุณ

สำดี

อาวสกุลสุทธิ

 

501

นาย

สิทธิชัย

จันทราวดี

 

502

นางสาว

สิรินธรา

วิจิตรวรมงคล

 

503

คุณ

สิรินัจ

ประวีณาพร

 

504

นางสาว

สิริมา

ประภาพานิชย์

 

505

คุณ

สิริยา

ศรีกำเนิด

 

506

นางสาว

สิริรัฐ

สุขศิริ

 

507

นางสาว

สิริวรรณ

นวนมุสิก

 

508

นาง

สุกัญญา

เจียรดิษฐ์อาภรณ์

 

509

นางสาว

สุกัญญา

มหาผุดศิริกุล

 

510

นางสาว

สุขสม

เหลืองเจริญลาภ

 

511

นางสาว

สุขุมาลย์

เที่ยงธีรธรรม

 

512

นาง

สุคนธา

ยิ้มประยูร

 

513

นางสาว

สุจิตรา

ทักศิลป์วราจารณ์

 

514

นางสาว

สุจินดา

กาญจนหฤทัย

 

515

นางสาว

สุจินตนา

บุญวรภัทร

 

516

นาย

สุทธิ

เกรียงชัยพฤกษ์

 

517

คุณ

สุธาทิพย์

มโนรัศมี

 

518

นางสาว

สุธินี

สุธรรมโชติ

 

519

นางสาว

สุธิมา

ธียรถาวร

 

520

นาย

สุธีร์

ผูกคล้าย

 

521

นาย

สุนทร

สาระขวัญ

 

522

คุณ

สุนทรี

จันทร์ดียิ่ง

 

523

นางสาว

สุนทรี

ครุฑโต

 

524

นาย

สุนันท์

อนันตเสรี

 

525

นางสาว

สุนิสา

เสมา

 

526

คุณ

สุนี

แซ่กว้าน

 

527

นางสาว

สุปรียา

ฮุนโจ

 

528

นาย

สุพงษ์

วีรบุรีนนท์

 

529

นางสาว

สุพร

แซ่ลิ้ม

 

530

นางสาว

สุพรรณษา

สถิตพรอำนวย

 

531

นาย

สุพัฒน์

กรชาลกุล

 

532

คุณ

สุพัตรา

เสถียรมาศ

 

533

นาง

สุพัตรา

งามพัตราพันธุ์

 

534

นางสาว

สุพัตรา

ศรีอ่วมบู่

 

535

คุณ

สุพาภรณ์

งิ้วไธสง

 

536

นางสาว

สุภัชชา

พงศ์อรุโณทัย

 

537

นางสาว

สุภัทรา

วงศ์ชารี

 

538

นางสาว

สุภา

อำนวยเกียรติเลิศ

 

539

นาง

สุภาพร

วิศาลบูชนีย์

 

540

นางสาว

สุภาพร

กุศลสัตย์

 

541

นางสาว

สุภาพร

ธนโภคาไพศาล

 

542

นางสาว

สุภาพร

ภาชนะ

 

543

นางสาว

สุภาพรรณ

นันทกุล

 

544

นางสาว

สุภาภรณ์

บุรพกุศลศรี

 

545

คุณ

สุมลฑา

พุ่มเจ้า

 

546

นางสาว

สุมาลิน

ทิมเที่ยง

 

547

คุณ

สุมาลี

แซ่อึ้ง

 

548

นาง

สุมาลี

จันทวี

 

549

นางสาว

สุมาลี

อนุกูลสิริพงศ์

 

550

นางสาว

สุมาลี

ฉัตรวัฒนานนท์

 

551

นางสาว

สุเมตตา

จิตต์ศิริผล

 

552

นาย

สุรเชรษฐ

ปวิธากุล

 

553

นาย

สุรัตน์

อยู่พัฒนะวงศ์

 

554

นางสาว

สุรางค์รัตน์

มงคลทรัพย์

 

555

นาย

สุริยะ

วชิรวงศ์ไพศาล

 

556

นางสาว

สุรีย์รัตน์

ทองอรุณแสง

 

557

นางสาว

สุลัยพร

ศรนุวัตร

 

558

นางสาว

สุลาวัณย์

พะโนราช

 

559

นาง

สุวรรณี

เกตุสว่าง

 

560

นาง

สุวรรณี

พลกล้า

 

561

นาย

สุวัฒน์

มณีกนกสกุล

 

562

นาย

สุวิทย์

เต็มสุขยิ่ง

 

563

นางสาว

สุวิมล

เที่ยงแท้

 

564

นาย

สุเวห์

เมธาวิกูล

 

565

นาย

เสกสรรค์

ศิริอุดมพงค์

 

566

นางสาว

เสาวนิต

เย็นที่

 

567

นาย

แสงชัย

อุฬารพาณิชกุล

 

568

นางสาว

แสงเดือน

พรหมเภสัชสกุล

 

569

นางสาว

โสติมา

แสงวิทยเวช

 

570

คุณ

โสภณ

บุณยรัตพันธุ์

 

571

นาย

หนึ่งพุทธ

วิบุตตินันท์

 

572

นางสาว

หิรัญญา

มีนะธานิน

 

573

นางสาว

อณุธภัทร

อมรกิจ

 

574

นาย

อดิเรก

ศุภขจรวนิช

 

575

นาย

อดิศักดิ์

เอื้อตระกูลพาณิช

 

576

นาย

อดิสรณ์

ป้อมทอง

 

577

นาย

อดุลย์

เปี่ยมมนัส

 

578

นาง

อนงค์นาถ

ธูปแก้ว

 

579

นางสาว

อนัญญา

สายสวัสดิ์

 

580

นาง

อนุจิต

แก้วร่วมวงศ์

 

581

นาย

อนุจิต

ทองเกษม

 

582

นาย

อนุสรณ์

เกียรติกังวาฬไกล

 

583

นาง

อภิญญา

พัฒนชัยวงษ์คูณ

 

584

นางสาว

อภิรดี

จิรวัฒนานนท์

 

585

นาง

อรชร

ตันติวุรพิกุล

 

586

นางสาว

อรทัย

เดี่ยวสมบูรณ์

 

587

นางสาว

อรพิน

ผ่องพิพัฒน์กุล

 

588

นาง

อรรัตน์

เมลวิลล์

 

589

นาง

อรอนงค์

ชัชวาลวิโรจน์

 

590

นางสาว

อรอุมา

โอพั่ง

 

591

นางสาว

อรอุมา

นกกาศักดิ์

 

592

นางสาว

อรอุมา

ลอยเพ็ชร

 

593

นาย

อรัญ

ธีระวิวัฒน์ชัย

 

594

นาย

อริยะ

ชัยศิริพานิช

 

595

คุณ

อริศรา

สลุงอยู่

 

596

นาย

อัครเดช

สมานสุข

 

597

คุณ

อัจฉรา

อินทรฤทธิ์

 

598

นางสาว

อัจฉรา

มงคลทิพย์รัตน์

 

599

นางสาว

อัจฉราพร

มานะศานต์

 

600

นาง

อัจฉรี

เด่นสิริมงคล

 

601

นางสาว

อัชรา

จงมณีสุวรรรณ

 

602

คุณ

อัญชณา

โล่ห์ชนะเจริญพร

 

603

คุณ

อัญชลี

อ่ำเอี่ยม

 

604

นางสาว

อัญชลี

อนุชิตานุกูล

 

605

นางสาว

อัญชลี

คงศรี

 

606

นางสาว

อัญชลี

วิไลงาม

 

607

นางสาว

อัญชลี

นวลศรี

 

608

นางสาว

อัญชสา

สุวรรณธีรวงศ์

 

609

นางสาว

อัมพาพร

พรชวลิตหิรัญ

 

610

นางสาว

อาทิตยา

จันทโชติ

 

611

นาง

อาภรณ์

พรศาศวัต

 

612

นางสาว

อาภัสรา

พิทักษ์เสถียรกุล

 

613

คุณ

อารีย์

ภูมินิลรัตน์

 

614

คุณ

อารีย์

ชาญเดช

 

615

นางสาว

อารีย์

หนูรอด

 

616

คุณ

อำนวย

บุญยดี

 

617

นาย

อำนวย

ชาวสวนเจริญ

 

618

นาง

อำนวยพร

โภคทั่ว

 

619

นางสาว

อำนวยพร

พระงาม

 

620

นาง

อำไพพรี

ศรีดารณพ

 

621

นาง

อำภา

กาญจนอัมพร

 

622

นาง

อิงอร

พนาสวัสดิ์วงศ์

 

623

นางสาว

อิงอร

มงคลทรัพย์

 

624

นาย

อิทธิกร

โสตถิกรกุล

 

625

นาย

อิศเรศ

ธนพอังกร

 

626

นางสาว

อุทัยวรรณ

ชัยวรมุขกุล

 

627

นาง

อุบลศรี

บุณยรัตพันธุ์

 

628

นางสาว

อุไรลักษณ์

ตั้งรัตนวิชิต

 

629

นางสาว

อุไรวรรณ

รุกขวัฒนกุล

 

630

นางสาว

อุไรวรรณ

สุทธิลักษณวนิช

 

631

นางสาว

อุษณีย์

สุนทรชื่น

 

633

นาย

เอกพงษ์

ตั้งศรีสงวน

 

634

นาย

เอกสิทธิ์

สารภาค

 

635

นางสาว

เอมอร

สัตถาวงษ์

 

636

นาย

โอภาส

นุกูลวุฒิโอภาส

 

กรุณาศึกษาประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง"หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่ายฯ" และส่งความเห็นของท่านให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ก่อนวันสัมมนา และนำเอกสารประกาศฯ มาด้วย (www.fap.or.th ==> ดาวน์โหลด) ทั้งนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อที่ประกาศนี้เท่านั้น

 




ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี