dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ด่วนที่สุด !!! ขอเลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบฯ ครั้งที่ 21 (3/2554)

 ด่วนที่สุด

เนื่องจากเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทำให้การเดินทางไม่สะดวก สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 21 (3/2554) ดังนี้

วิชา กำหนดวันทดสอบเดิม กำหนดวันทดสอบใหม่
การบัญชี 1 22 ตุลาคม 2554 3 ธันวาคม 2554
การบัญชี 2 23 ตุลาคม 2554 4 ธันวาคม 2554
การสอบบัญชี 1 24 ตุลาคม 2554 5 ธันวาคม 2554
การสอบบัญชี 2 29 ตุลาคม 2554 17 ธันวาคม 2554
กฏหมาย 1 30 ตุลาคม 2554 18 ธันวาคม 2554

 

 

ดาวน์โหลด ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฯ ฉบับที่ 59/2554

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี