dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 4

    สวัสดีครับเพื่อน ๆ ฉบับนี้ติดลมมา …..ยิ่งเล็กจึงต้องขอเล่ามาตรฐานการสอบบัญชีบ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องบอกก่อนเลยว่ารูปแบบของมาตรฐานเปลี่ยนแปลงไป โดยมาตรฐานเดิมเราจะเห็นการเขียนแต่ละย่อหน้าต่อกันไปเรื่อย ๆ แล้วเนื้อหาที่เป็นข้อกำหนด (requirement) จะเป็นตัวดำเข้ม

    แต่มาตรฐานใหม่จะจัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 5 หมวดดังนี้ 1) คำนำ 2) วัตถุประสงค์ 3) คำจำกัดความ 4) ข้อกำหนด 5) การนำไปปฏิบัติและคำอธิบายอื่น (พิเศษด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเฉพาะสำหรับกิจการขนาดเล็ก) มาตรฐานใหม่ตามภาษาอังกฤษคือ Clarity ISAs นั่นคือการปรับปรุงเนื้อหามาตรฐานให้มีความชัดเจนมากขึ้นไม่มีกั๊กและปรับวิธีการตรวจสอบในหลายเรื่องให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รหัส 600 ข้อพิจารณา-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น และรหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี หรือการเน้นการประเมินความเสี่ยงอย่างมาก ๆๆๆ (ไม่ใช่เอะอะก็ส่งเด็กไป vouching) รวมทั้งเน้นการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้วยซึ่งถูกกล่าวในรหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน รหัส 315 การระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และ รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ นอกจากนี้รายงานของผู้สอบบัญชีก็เปลี่ยนแปลงไป โดยกล่าวเน้นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและของผู้สอบบัญชีอย่างชัดเจนซึ่งรายงานใหม่จะมีชื่อวรรคเช่น วรรคนำ วรรคความรับผิดชอบของผู้บริหาร วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี (มี 3 ย่อหน้า) และวรรคความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหมดรายงานใหม่มี 6 ย่อหน้า ปีหน้าฟ้าใหม่อย่าไปใช้ 3 ย่อหน้านะจะบอกให้ …. ข่าวฉบับนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อ ๆ ไม่เน้นน้ำ … ต้องขอจบก่อนที่เพื่อน ๆ จะเบื่อ … ไม่อาวม่ายพูดแล้ว พบกันใหม่ฉบับหน้า

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี