dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Accounting Services Initiative ประเทศสหรัฐอเมริกา

     เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2554 นางปริศนา ประหารข้าศึก ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Accounting Services Initiative ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเอเปคเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม

     นางปริศนา ประหารข้าศึก เผยว่า การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางบัญชี เพื่อสร้างแนวทางของกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีต่างชาติซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ (Quality assurance) ส่วนได้เสียสาธารณะ (Public interest) ความโปร่งใส (Transparency) ความสม่ำเสมอ (Consistency) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge transfer) ตลอดจนสมาชิกภาพขององค์กรวิชาชีพด้านบัญชี รวมทั้งกรอบการเจรจาอื่นๆ เช่น MOU หรือ MRA ที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยที่แนวทางที่ถูกสร้างขึ้นดังกล่าวไม่มีผลผูกพันประเทศสมาชิกเอเปคนอกจากนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเปิดเสรีของวิชาชีพบัญชี ตลอดจนมีการหารือถึงแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสมาชิกในระดับนานาชาติ

     ผู้แทนจากประเทศต่างๆ รวม 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย  ประเทศเม็กซิโก ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศเปรู ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศรัสเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทเป ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเวียตนามได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางของกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีต่างชาติ ซึ่งกรอบการเจรจานี้จะเป็นกรอบใหญ่ในระดับโลก ที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบการเจรจาในระดับภูมิภาคต่อไป นอกจากนั้นในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู้แทนประเทศสมาชิกเอเปคยังได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีตลอดจนมาตรฐานการศึกษาด้านบัญชีในประเทศต่างๆ อีกด้วย

     ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือในการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกเอเปคซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเจรจาระหว่างประเทศในอนาคต ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยสำหรับการเปิดเสรีด้านการให้บริการทางบัญชีที่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2015 ต่อไป
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี