dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สำนักงานสาขาขอนแก่นจัดอบรม เรื่อง ความแตกต่างของการบันทึกบัญชีและภาษีของ NPAEs
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ. ขอนแก่น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานขอนแก่น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ..
คุณละออ วงษ์โก (ตุ๊กตา) โทรศัพท์/โทรสาร 043- 347- 742 มือถือ 081- 965- 2281
คุณวิภาพร วีรฤทธิชัย / คุณณัฐพร พันธุ์งาม โทรศัพท์ 043 348-713-5
คุณอาริยา ธีรธวัช มือถือ 081 – 262 – 5498
คุณสิริภรณ์ ศักดิ์สุจริต อถือ 081 – 670 – 0766

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี