dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
วินิจฉัยข้อกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
     ด้วยมีผู้สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ครบ 2 วาระติดต่อกันแล้ว และได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีอื่นเป็นวาระที่สามได้หรือไม่

      คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้วินิจฉัยในการประชุม ครั้งที่ 36/2551-2554 (6/2554) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 16) ซึ่งออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2554 และเห็นว่า ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านแยกออกจากกันในการดำรงตำแหน่งแต่ละวาระไม่นำมานับรวมกัน ประกอบกับคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างกันเฉพาะด้านวิชาชีพบัญชีนั้นๆ อันมีผลทำให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านใดด้านหนึ่งเมื่อดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้วก็ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งในด้านนั้นอีกเป็นวาระที่สามเพราะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องการให้ใครผูกขาดเป็นเวลานานในวิชาชีพด้านเดียวกันโดยประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีคนเดียวกัน แต่ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดังกล่าวสามารถสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้สมาชิกเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการด้านวิชาชีพบัญชีอื่นๆ

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี