dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 18 มิถุนายน 2554

     ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554  ณ  สภาวิชาชีพบัญชีฯเลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก ) แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. การลงทะเบียน

          08.00 – 09.00 น.       ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

2. การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

          09.01 – 10.00 น.    วาระที่ 1     เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

          10.01 – 15.00 น.    วาระที่ 2     ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ปิดการลงคะแนน เวลา 15.00 น.)        

          15.01 น. เป็นต้นไป  นับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อนับคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิก[1]  พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อใช้ในการแสดงตน และเป็นหลักฐานในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หมายเหตุ

[1]หลักฐานการเป็นสมาชิก หมายถึง บัตรสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี  หรือใบเสร็จรับเงินสำหรับการสมัครสมาชิกที่แสดงว่าเป็นสมาชิกสามัญในปี 2554  หรือหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิชาชีพบัญชีฯ ฉบับนี้ (สวบช. 1111/2554 ลงวันที่ 30พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

เอกสารแนบ
1. หนังสือเชิญประชุม
click here
2. ทำเนียบรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง
click here
3. ประกาศประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2554
click here

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี