dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ข่าวสารสำคัญเร่งด่วน ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี ฉบับที่ 20

สวัสดี ท่านผู้ทำบัญชีทุกท่าน

     สืบเนื่องจากการประชุมสามัญเมื่อ 30 เมษายน 2554 ข้อมูลที่แจ้งทราบทั่วกันคือ คณะกรรมการด้านการทำบัญชีครบวาระ แต่ (ก็เคย) สัญญา (อัสนี-วสันต์) ว่าจดหมายข่าวจะขอรายงานความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะก่อน ละครเรื่องนี้จะได้จบบริบูรณ์ (20 ตอนพอดี - ไม่ยืดเยื้อออกไปอีก) ฉบับนี้เลยขออนุญาตทิ้งดอกไม้ (ไม่ทิ้งทวน - เดี๋ยวไปตำใครเข้า) ไว้ ณ บัดนี้ ก่อนเข้าเรื่องขออนุญาตทำตามวาระปกติคือ รายงานวันสำคัญในเดือนพฤษภาคมนี้ วันมงคล วันดีและวันแห่งความเชื่อถือมากมาย 1 วันแรงงาน 5 วันฉัตรมงคล 6 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 11 วันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และศ.ปรีดี พนมยงค์ 13 วันพืชมงคล (วันแม่สากล) 17 วันวิสาขบูชา 26 วันคล้ายวันเกิดหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 27 วันคล้ายวันเกิด ท่านพุทธทาส ตามลำดับ จดหมายข่าวฉบับนี้ขอกลับมาวาระปกติตามหน้าที่คือ การเสนอหลักการในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAE รวมถึงประเด็นชวนคิดที่ได้ฟังจากการเข้าสัมมนาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต โดยขอเล่าดังนี้

 
     มาตรฐานการบัญชีกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAE ได้จัดทำและกำหนดเวลาถือปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีไม่ได้ละเลยธุรกิจที่เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAE ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยพิจารณาเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับ NPAE เหล่านี้ ผลการศึกษา IFRS for SME พบว่า หลักการส่วนใหญ่เหมือน IFRS ชุดใหญ่ โดยไม่มีข้อกำหนดเฉพาะเรื่อง กำไรต่อหุ้น งบการเงินระหว่างกาล สัญญาประกันภัย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ดังนั้น ถ้า NPAE ต้องปฏิบัติตาม IFRS for SME ศัพท์ทางบู๊ลิ้มคงว่า กระอักโลหิต สภาวิชาชีพบัญชีและคณะอนุกรรมการจึงเลือกแนวทางให้อย่างเหมาะสมที่สุดโดยกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยเนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้คือ
 
 
     มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะส่วนใหญ่ทำตามมาตรฐานการบัญชีที่ถือปฏิบัติในปี 2553 เพื่อให้ธุรกิจไม่เกิดความยุ่งยากในการปรับปรุงระบบงานดังนั้น เนื้อหาจะใกล้เคียงกับ IFRS ปี 2006 มีเพียงบางฉบับตรงกับ IFRS ปี 2009 กับมี 2 ฉบับตรงกับ U.S.GAAP (เงินลงทุน กับ การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์) และ 1 ฉบับใกล้เคียงกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญ
 
 
     มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกริ่น 2 บทแรกว่าด้วยความเป็นมาและวัตถุประสงค์กับขอบเขต ต่อจากนั้นแบ่งเนื้อหาเป็น 20 บท ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิด 2) การนำเสนองบการเงิน 3) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 4) เงินสดและสิ่งเทียบเท่าเงินสด 5) ลูกหนี้ 6) สินค้าคงเหลือ 7) เงินลงทุน 8) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11) ต้นทุนการกู้ยืม 12) สัญญาเช่า 13) ภาษีเงินได้ 14) ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 15) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 16) รายได้ 17) การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 18) สัญญาก่อสร้าง 19) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 20) แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
 
 
     ดังนั้นจดหมายข่าวขอสรุปให้ท่านผู้ทำบัญชีทราบว่า TFRS ฉบับนี้จะไม่มีข้อกำหนดเรื่องต่อไปนี้คือ งบกระแสเงินสด การรายงานข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน ผลประโยชน์ของพนักงาน การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม การรายงานทางการเงินในเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ส่วนได้เสียในการร่วมค้า กำไรต่อหุ้น งบการเงินระหว่างกาล การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน เกษตรกรรม การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรก การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การรวมธุรกิจ สัญญาประกันภัย การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ รวมถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ TFRS ฉบับนี้ไม่กล่าวถึง การดำเนินงานที่ยกเลิกและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 
  
     ในกรณี TAS 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ TFRS ฉบับนี้ประยุกต์และแทรกไว้ในเนื้อหาส่วนทิ่ดิน อาคาร และอุปกรณ์กับเงินลงทุน กล่าวคือ กิจการต้องประเมินด้อยค่าวิธีอย่างง่าย ใช้ราคาขายสุทธิเท่าที่กิจการจะประมาณได้โดยประโยชน์คุ้มค่าและประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป และในเรื่อง TFRS 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ประยุกต์เฉพาะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย แทรกอยู่ในเนื้อหาส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยให้วัดราคาที่คาดว่าจะขายได้หักต้นทุนในการขาย แต่แยกสินทรัพย์ดังกล่าวออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และยังแสดงไว้ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อไปโดยไม่ต้องตัดค่าเสื่อมราคา
 
     ประเด็นสำคัญประเด็นแรกที่ต้องแจ้งให้ผู้ทำบัญชีทุกท่านทราบคือ TFRS ฉบับที่อนุญาตให้ธุรกิจ NPAE ประยุกต์จาก TFRS ของ PAE ได้ 2 ฉบับคือ TAS 12 ภาษีเงินได้ เน้นการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ TAS 19 ผลประโยชน์ของพนักงานเท่านั้น นอกจากนี้ หากกิจการประสงค์จะทำงบกระแสเงินสดให้นำหลักการของ TAS 7 งบกระแสเงินสดมาปฏิบัติ ผลจากข้อกำหนดนี้จึงหมายความว่า หากธุรกิจเลือกปฏิบัติตามวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของ TFRS ของ PAE ในส่วนอื่นที่ TFRS ฉบับนี้กำหนดไว้แล้ว ย่อมถือว่า ปฏิบัติผิดหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ TFRS ฉบับนี้ และเป็นการแสดงแสนยานุภาพและกำลังทรัพยากรที่แกร่งกล้าของ PAE ต้องนำ TFRS ของ PAE มาใช้ทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่พิจารณาเนื้อหาของ TFRS ของ NPAE หรือกรอบแนวคิดของ NPAE ไม่มี จึงจะประยุกต์ TFRS ของ PAE มาใช้ได้ อาทิ ถ้า NPAE จ่ายตราสารทุนให้พนักงาน อาจนำหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ PAE เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มาประยุกต์
 
 
     นอกจากนี้ TFRS ฉบับนี้ใช้กับกิจการ NPAE จึงเน้นหลักราคาทุนในอดีต การทำบัญชีให้ง่าย แต่ไม่ได้เน้นหลักการภาษี และมุ่งลดภาระการทำบัญชียุ่งยากหลายเรื่อง เช่น
- ดอกเบี้ยรับ (TAS 18) บันทึกด้วยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างกัน
- สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (TAS 21) กำหนดให้เป็นบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38) กรณีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนกำหนดให้ตัดจำหน่าย 10 ปี (ห้ามตัดจำหน่ายนานหรือสั้นกว่านี้)
- การคิดค่าเผื่อการลดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 36) ให้ใช้วิธีราคาขายหักต้นทุนโดยไม่ต้องจ้างผู้ประเมินราคา
- ประมาณการหนี้สิน (TAS 37) ไม่กล่าวถึงเรื่องการคิดลด (พนักงานบัญชีโล่งอกเพราะไม่ต้องใช้ Excel คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันและไม่ต้องมีปัญหาค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยวุ่นวาย)
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ห้ามตีราคาใหม่ หากวัดมูลค่ายุติธรรมได้น่าเชื่อถือและต้องการเปิดเผยข้อมูลสามารถแสดงข้อมูลดังนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 
 
     ข้อควรระวังเพิ่มเติมที่ต้องแจ้งและโปรดกาดอกจัน คือ แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของ TFRS ของ PAE 2 เรื่อง คือ TAS 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน กรณีประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ที่เป็นต้นทุนบริการในอดีตที่ให้ทางเลือก 4 ทาง ** TFRS ของ NPAE ** ให้ถือว่าถ้า NPAE ใช้ประมาณการหนี้สินอย่างง่าย ย่อมไม่มีทางเลือกเมื่อปรับปรุงภาระผูกพันจะต้องใช้วิธีปรับย้อนหลังเท่านั้น
 
 
     ในส่วนของ TAS 16 กรณีการบัญชีตามแนวทางส่วนประกอบที่ให้ PAE เลือกวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปได้นั้น ใน TFRS ฉบับ NPAE มีวิธีที่บังคับคือ ปรับย้อนหลังเช่นกัน
 
 
     ดังนั้น หาก NPAE ไม่เห็นด้วยและอยากไปทางเดียวกันกับ PAE ได้ให้รีบส่ง vote ผ่าน SMS Email หรือการสื่อสารอื่นมาด่วน ก่อนยาคูลท์...เอ๊ย...คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีหมดวาระการทำงานหรือก่อนออกงบการเงินกลางปีที่ตรวจสอบเพื่อใช้เสียภาษีตามจริง
 
 
     ก่อนจะจากกัน จดหมายข่าวขอสรุปว่า ขณะนี้ ไทยวิวัฒนามาถึงวันที่ PAE มี TFRS ชุดใหญ่และ NPAE มี TFRS ชุดเล็กให้ใช้ จะหยิบ เลือก คัดสรร มาตรฐานการรายงานกลุ่มใด ฉบับใดมาใช้ขอให้มีสติ คิดให้จงหนัก
 
และแล้วก็มาถึงย่อหน้านี้ ในยามที่จดหมายข่าวจะอำลาจากท่านผู้ทำบัญชี ด้วยความห่วงใยเพื่อนในวงวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และครูอาจารย์บัญชี ขออำลาด้วยสักวา และหวังว่าถ้าคิดถึงกัน ท่านผู้ทำบัญชีจะแทนความคิดถึงด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ (อย่าลืมนึกถึงการจัดอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นอันดับแรก)
 
 
สักวาปี 54 บัญชีวุ่น
กรรมการหมุน เปลี่ยนผ่าน เหตุการณ์ผัน
มาตรฐานวิชาชีพ (บัญชี 28 ฉบับ NPAE กับสอบบัญชี 55 ฉบับ) อีกร้อยพัน
ยกระดับเพื่อประกันความมั่นใจ
หากสิ่งหนึ่งที่มั่นใจยังไม่เปลี่ยน
คือความเพียรทำดีเป็นนิสัย
คุณสมบัติแสนดีบัญชีไทย
พบเมื่อใดยังมั่นใจไม่เปลี่ยนเอย
 
 
จนกว่าจะพบกันใหม่ ใน Season (ฤดูกาล) หน้า ขอความดีคุ้มครองทุกท่านที่ทำดี
 
 12 พฤษภาคม 2554
คณะกรรมการด้านการทำบัญชี

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี