dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 30 เม.ย. 54 และประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้ง วันที่ 18 มิ.ย. 54
เรียน   สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ  ทุกท่าน
 
สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ  ดังนี้
 
1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
 
    สภาวิชาชีพบัญชีฯ  ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(รายละเอียด :
คลิ๊กที่นี่)
 
2. การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี
 
    คณะกรรมการจรรยาบรรณได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะแจ้งเรื่องสถานที่และเวลาให้ทราบต่อไป
(รายละเอียด :
คลิ๊กที่นี่)
 
    ทั้งนี้ สมาชิกฯสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.fap.or.th หรือโทร 02-685-2500
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี