dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ตรวจสอบรายชื่อการต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
เรียน  สมาชิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ตามที่ท่านได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ด้วยวีธีการหนึ่งใด ดังต่อไปนี้
1. ชำระเงินด้วยใบแจ้งการชำระเงินที่ทางสภาจัดส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ (ท่านได้ชำระเงินเพิ่ม 15 บาท) ตรวจสอบรายชื่อ
     -
ตุลาคม 2553
     -
พฤศจิกายน 2553
     -
ธันวาคม 2553
     -
มกราคม 2554 (update 11 มกราคม 2554)
2. ชำระเงินผ่านธนาคารด้วยการนำฝากเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ของสภาฯที่เคาน์เตอร์ธนาคาร, โอนผ่าน ATM, โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ท , ธนาณัติ  หรือ เช็ค และ จัดส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวพร้อมคำขอต่ออายุสมาชิก (สวบช. 3) มาทางไปรษณีย์แล้ว ฝ่ายทะเบียนสมาชิก ได้รับข้อมูลการชำระเงินของท่านแล้ว  และจะส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรสมาชิก ให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป
ตรวจสอบรายชื่อ
(update 30 ธันวาคม 2553)
 
(ข้อมูล ณ วันที่ 11/01 / 2553 : รวบรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี