dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน ครั้งที่ 105

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน(ASEAN Federation of Accountants Council Meeting) ครั้งที่ 105 ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 ซึ่ง Myanmar Accountancy Council (MAC)  เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากทำให้ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในการเปิดเสรีของวิชาชีพบัญชีตามเจตนารมย์ของการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558 ภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นักบัญชีอาเซียนให้ความสำคัญกับความพร้อมของนักบัญชีในประเทศของตนค่อนข้างมาก สำหรับประเทศไทยนั้นก็มีกรอบการเตรียมพร้อมที่ชัดเจนเช่นกัน ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2554 Malaysian Institute of Accountants (MIA) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม MIA-AFA 2011 ขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้แนวคิด การปรับตัวเข้าหากัน การเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน เพื่อความเป็นเลิศในระดับโลก (Converge,Transform, Sustain : towards World Class Excellence)ซึ่งจะมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิ การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของตลาดทุนอาเซียน และผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจโลก ตลอดจนวิกฤตการณ์หนี้สินตลอดจนผลกระทบต่ออาเซียน ความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น เพื่อให้เกิดการตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี ตลอดจนการร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรสังคมที่เกื้อกูลและพัฒนาไปพร้อมกันตลอดจนคำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกันหยุดยั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของโลกในอนาคต

ทั้งนี้ การร่วมมือกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมนักบัญชีไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมต่อไป
 

 
ความร่วมมือ

ประเด็นการประชุม The 3rd AOSSG ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม 3rd Annual Conference of the Asian-Oceania Standards Setters Group’s (AOSSG) on November 23-24 2011 Melbourne Australia
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม 13th Annual Meet the Experts on November 7-8 2011 at Hilton London Metropole London England
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม 17th AFA Conference on November 2-3, 2011 at Kuala Lumpur Malaysia
ขอเชิญร่วมงาน World Congress of Accountants 2010 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2010
Action Plan : ROSC Accounting and Auditing by World Bank article
ความร่วมมือกับสมาพันธ์นักบัญชีโลก (International of Federation of Accountants - IFAC)
ความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทย
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุม "16th AFA Conference" BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI DARUSSALUM
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม IFAC Small and Medium Practices Forum 2012 ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 19 มีนาคม 2555 article
การเข้าร่วมงานสัมมนาของ PICPA