dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ รหัส 1000 – ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน
ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 “Thailand Accounting Challenge 2013”
ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2557)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) (รอลงราชกิจจานุเบกษา)
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 24 การกำหนดค่าสอบบัญชี
การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด
ข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน TSQC1
ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงล่าสุด
The Latest Global Knowledge, Resources and News from the Gateway
ขอเชิญร่วมสมัครทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย - DipTFR