dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

FAP Newsletter ฉบับที่ 21 วันที่ 31/08/2014   14:15:46 article
การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วันที่ 29/08/2014   19:24:03
เปิดตัวหลักสูตร “CEO Challenges: ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน” วันที่ 28/08/2014   17:45:58
คลิปย้อนหลัง รายการชั่วโมงธุรกิจ ช่อง Nation TV โดย..คุณประสัณห์ วันที่ 29/08/2014   18:22:46
เสวนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี ประเด็นปัญหาและความท้าทาย” วันที่ 22/08/2014   11:28:47
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วันที่ 21/08/2014   10:41:31
ท่านพร้อมหรือยัง? ที่จะก้าวสู่อนาคต วันที่ 14/08/2014   10:19:12
นายกสภาฯแสดงความยินดีแก่ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ วันที่ 05/08/2014   11:28:04
ท่านจะได้พบอะไรบ้างภายในงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 วันที่ 05/08/2014   17:48:16
ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 3 วันที่ 14/08/2014   10:37:41