dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

กรมพัฒน์ฯ ร่วมมือสภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 29/01/2015   16:35:51 article
โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 29/01/2015   11:13:47 article
การมีผลใช้ บังคับของพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 และตารางข้อผูกพันแนบท้ายพิธีสารฯ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน วันที่ 27/01/2015   09:48:06
โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21/01/2015   15:10:44
โครงการเปิดบ้านสภา ( FAP Open House ) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21/01/2015   15:11:29
การประชุมชี้แจงเรื่อง “แนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดการอบรมทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี” วันที่ 21/01/2015   15:10:23
คณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าพบนายกมอบกระเช้าปีใหม่ วันที่ 21/01/2015   15:18:47
FAP Newsletter ฉบับที่ 25 วันที่ 20/01/2015   16:18:39
คณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าพบนายกประสัณห์มอบกระเช้าปีใหม่ วันที่ 21/01/2015   13:35:48
นายกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าอวยพรปีใหม่แด่ท่านอดีตนายกสภาและหน่วยงานต่างๆ วันที่ 20/01/2015   15:56:05