dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

LICPA เข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 04/05/2015   18:20:14 article
FAP Newsletter ฉบับที่ 29 วันที่ 04/05/2015   14:47:32
โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่2/2558 วันที่ 04/05/2015   17:43:35
Fap campus ไตรมาสที่ 2 วันที่ 25/04/2015   11:28:34
อบรมสัมมนาหลักสูตร Fundamental Practice for CFO รุ่นที่ 1 วันที่ 29/04/2015   09:57:08
เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. วันที่ 24/04/2015   13:55:49
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 31 (2/2558) วันที่ 23/04/2015   16:02:21
ข่าวดี โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว วันที่ 21/04/2015   20:58:29
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 1 : Phase 2 วันที่ 22/04/2015   17:45:56
การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด วันที่ 12/03/2015   14:22:59