dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการฯในงาน Modern Professional Accountants วันที่ 28/11/2014   17:07:34 article
FAP Newsletter ฉบับที่ 24 วันที่ 28/11/2014   14:40:09
IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2014 วันที่ 27/11/2014   11:47:19 article
ภาพกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” วันที่ 27/11/2014   10:40:16 article
การแจ้งและการยืนยันรายชื่อกิจการที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน วันที่ 24/11/2014   15:02:32
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” วันที่ 24/11/2014   11:37:21
กิจกรรม Choose the Job You Love กับสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 13/11/2014   15:30:43
ภาพบรรยากาศโครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 8 กับ 5 สถาบันการศึกษา วันที่ 12/11/2014   10:37:09
สภาวิชาชีพบัญชีมอบเงิน พร้อมสิ่งของบริจาคแก่เด็กด้อยโอกาสบ้านเฟื่องฟ้า วันที่ 10/11/2014   13:46:20
FAP Newsletter ฉบับที่ 23 วันที่ 03/11/2014   09:25:15