dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) วันที่ 15/09/2014   10:01:47
ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีผลักดันโครงการ “สร้างผู้สอบบัญชีตลาดทุน” วันที่ 29/09/2014   17:35:25 article
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประชุมหารือร่วมกันกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วันที่ 29/09/2014   17:07:45 article
ประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ครั้งที่ 79 วันที่ 25/09/2014   11:31:52
สภาวิชาชีพบัญชี ได้นำบริการออนไลน์ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ วันที่ 22/09/2014   10:56:31
ภาพบรรยากาศ "โครงการเปิดบ้านสภา (FAP Open House)" ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 24/09/2014   17:40:26
In-House Training กลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด วันที่ 19/09/2014   13:46:11
ผู้สอบและผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งนับชั่วโมง CPD วันที่ 12/09/2014   18:19:44
สภาวิชาชีพบัญชีจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสภา (FAP Open House) ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 24/09/2014   17:39:31
ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 28 (2/2557) วันที่ 15/09/2014   10:01:27