dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Thailand Accounting Challenge 2015” วันที่ 30/03/2015   13:55:06 article
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต วันที่ 26/03/2015   15:06:14
สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 25/03/2015   11:42:07
การเข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย วันที่ 26/03/2015   18:13:10
การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด วันที่ 12/03/2015   14:22:59
IFAC ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี วันที่ 10/03/2015   10:09:14
คุณปริศนา ประหารข้าศึก ให้สัมภาษณ์ในรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz เวลา 08.00น. ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 วันที่ 25/03/2015   11:29:42
โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 4/2558 รวม 3 สถาบันการศึกษา วันที่ 25/03/2015   15:00:46
ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 25 - ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต และความเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี วันที่ 24/03/2015   09:20:58
ท่านสามารถยื่นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2558 ได้แล้ว วันที่ 20/03/2015   14:47:46