dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

***แจ้งข่าว***สำหรับผู้ทำบัญชีและหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนาสำหรับผู้ทำบัญชี วันที่ 19/12/2014   15:49:43
ข่าวสำคัญ แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ตรวจสอบสถานะของท่าน วันที่ 19/12/2014   14:01:15
เอกสารประกอบ การประชุม Focus group เรื่อง TFRS13 การวัดมูลค่ายุติธรรม วันที่ 17/12/2014   16:58:35
ข่าวดี!!! โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” วันที่ 19/12/2014   16:44:21
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรม CFO รุ่น18 ,Young CFOและIR รุ่น3 วันที่ 17/12/2014   16:10:04
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ IFRS Advisory Council วันที่ 16/12/2014   17:52:11
ประกาศ** ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 03/12/2014   17:40:43
สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการฯในงาน Modern Professional Accountants วันที่ 28/11/2014   17:07:34
FAP Newsletter ฉบับที่ 24 วันที่ 28/11/2014   14:40:09
IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2014 วันที่ 27/11/2014   11:47:19