dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าอาเซียน ช่องSpring News ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มี.ค.58 เวลา 20.00 น. วันที่ 02/03/2015   17:13:01 article
IFAC ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี วันที่ 10/02/2015   17:11:05
ข่าวดี โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2 วันที่ 26/02/2015   11:55:00
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 30 (1/2558) วันที่ 25/02/2015   10:40:39
ประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 23/02/2015   16:42:47
สภาวิชาชีพบัญชีฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน วันที่ 18/02/2015   17:38:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 30 (1/2558) วันที่ 16/02/2015   15:25:22
FAP Newsletter ฉบับที่ 26 วันที่ 18/02/2015   11:14:19
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตรประเด็นการปฏิบัติ NPAEs เปรียบเทียบกับ IFRS for SMEs วันที่ 13/02/2015   15:34:55
โครงการเปิดบ้านสภา ( FAP Open House ) ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 13/02/2015   09:45:00