dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) วันที่ 15/10/2014   13:15:34
ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย –DipTFR วันที่ 21/10/2014   09:19:02 article
ภาพบรรยากาศทำบุญครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 22/10/2014   18:06:35 article
โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 7 ม.ธนบุรี วันที่ 21/10/2014   10:41:12 article
ตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี วันที่ 14/10/2014   09:45:15
โครงการเปิดบ้านสภา (FAP Open House) ครั้งที่ 6/2557 ม.ศรีปทุม วันที่ 15/10/2014   13:14:24
สรุปสาระสำคัญงานอบรมสัมมนา "วิชาชีพบัญชี AEC" วันที่ 20/10/2014   15:01:02 article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการ "พัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) " ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10/10/2014   11:36:23
ผู้สอบและผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งนับชั่วโมง CPD จากการเข้าร่วมงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 วันที่ 08/10/2014   11:09:35
FAP Newsletter ฉบับที่ 22 วันที่ 01/10/2014   09:43:14