dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 28 (2/2557) วันที่ 17/07/2014   13:11:01
IASB completes reform of financial instruments accounting วันที่ 29/07/2014   09:28:53 article
สภาวิชาชีพบัญชีจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสภา (FAP Open House) ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25/07/2014   14:24:43
ภาพบรรยากาศงานอบรม “คำอธิบายคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) สำหรับผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีปี 2557” วันที่ 25/07/2014   11:58:39
The Latest Global Knowledge, Resources and News from the Gateway (23 July 2014) วันที่ 24/07/2014   11:59:44
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบ โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 10 วันที่ 08/07/2014   11:56:24
“ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 2 วันที่ 18/07/2014   16:21:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 07/07/2014   09:56:23
คำถามที่พบบ่อย FAQ เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) วันที่ 30/06/2014   17:14:48
Slide ประกอบการสัมมนา TFRS for SMEs ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 08/07/2014   14:17:42