dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

เอกสารประกอบหลังการสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. วันที่ 22/05/2015   14:25:46
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความเห็น สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่41 เรื่องเกษตรกรรม วันที่ 22/05/2015   11:43:56
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 7 / 2558 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 30 (1/2558) วันที่ 18/05/2015   13:37:24
ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Diploma in Thai Financial Reporting – DipTFR วันที่ 15/05/2015   13:26:09
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และ ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล วันที่ 15/05/2015   10:04:13
การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ครั้งที่ 81 วันที่ 15/05/2015   09:59:22
การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 118 วันที่ 12/05/2015   09:50:22
LICPA เข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 08/05/2015   14:35:53
FAP Newsletter ฉบับที่ 29 วันที่ 15/05/2015   13:21:26
โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่2/2558 วันที่ 04/05/2015   17:43:35