dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) วันที่ 15/09/2014   10:01:47 article
ผู้สอบและผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งนับชั่วโมง CPD วันที่ 12/09/2014   18:19:44
ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 28 (2/2557) วันที่ 15/09/2014   10:01:27 article
สัมมนาการจัดทำบัญชีโดยใช้ระบบ Financial Accounting Outsourcing (FAO) วันที่ 12/09/2014   17:22:56
ภาพบรรยากาศงานประชุมนักบัีญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 วันที่ 11/09/2014   10:28:24
สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งเตือนให้ท่านสมาชิกดำเนินการเพื่อมิให้สถานะภาพของสมาชิกสิ้นสุด วันที่ 11/09/2014   10:36:59
การลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน วันที่ 08/09/2014   11:12:08
Focus Group for New Concept of Consolidation and Joint Arrangement (Pack 5) วันที่ 11/09/2014   16:00:49
นายกสภาฯและเลขาธิการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557 วันที่ 08/09/2014   10:08:43
เดินทางศึกษาดูงานด้านบริการของ HomePro สาขาเพลินจิต วันที่ 05/09/2014   15:43:15