dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot


งานอบรมสัมมนา “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
วันที่ 11/10/2013   14:32:50

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บช. 1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึงศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 29 (3/2557) วันที่ 28/10/2014   16:27:05
นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28/10/2014   13:54:11
LICPA and ACCA Conference & AFA Council Meeting ครั้งที่ 116 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 29/10/2014   16:55:53
สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดทำใหม่และปรับปรุง 2557 ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2558 เป็นต้นไป วันที่ 27/10/2014   15:04:16
ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย –DipTFR วันที่ 21/10/2014   09:19:02
ภาพบรรยากาศทำบุญครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 22/10/2014   18:06:35
โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 7 ม.ธนบุรี วันที่ 21/10/2014   10:41:12
ตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี วันที่ 14/10/2014   09:45:15
โครงการเปิดบ้านสภา (FAP Open House) ครั้งที่ 6/2557 ม.ศรีปทุม วันที่ 15/10/2014   13:14:24
สรุปสาระสำคัญงานอบรมสัมมนา "วิชาชีพบัญชี AEC" วันที่ 20/10/2014   15:01:02