dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
FAP News : AEC

 

FAP Newsletter : AEC

ฉบับที่ 1

 เตรียมความพร้อมสู่..AEC  

ฉบับที่ 2

 นักบัญชีไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับ AEC 

ฉบับที่ 3

 AEC กับนักบัญชี : พม่าโอกาสทองในการลงทุน  

ฉบับที่ 4

 AEC กับนักบัญชี : พม่าโอกาสทองในการทำงาน 

ฉบับที่ 5

 อุดช่องว่านักบัญชี เร่งพัฒนาคนก่อนเปิดเสรี  

ฉบับที่ 6

 การจัดทำข้อผูกพันการค้าบริการ วิชาชีพบัญชี 

ฉบับที่ 7

 การจัดทำร่าง MRA ของวิชาชีพบัญชีอาเซียน  

ฉบับที่ 8

 การเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี ตามรูปแบบการค้าบริการ  

ฉบับที่ 9

 การเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี (ตอนที่2) ความพร้อมสำหรับนักวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่ 10

 การเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี (ตอนที่ 3) เมื่อพร้อมแล้ว จะรุกที่ไหนดี

ฉบับที่ 11

 นักบัญชี กับ บทบาทที่ต้องเปลี่ยนไป..  

ฉบับที่ 12

 มารู้จักการเปิดเสรีการค้าบริการที่ประเทศไทยมีความสนใจเข้าร่วม 

ฉบับที่ 13

 วิชาชีพบัญชีและการศึกษาในสิงคโปร์  

ฉบับที่ 14

 ความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสำหรับสาขาบริการบัญชี 

ฉบับที่ 15

 ความตกลงยอมรับของอาเซียนสำหรับสาขาบริการบัญชี ตอนที่ 2 

ฉบับที่ 16

 สงกรานต์ความสุขกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน 

ฉบับที่ 17

 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน : สิงค์โปร์ 

ฉบับที่ 18

 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 2 : ประเทศลาว 

ฉบับที่ 19

 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 3 : ประเทศมาเลเซีย 

ฉบับที่ 20

 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 4 : ประเทศเวียดนาม 

ฉบับที่ 21

 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 5 : ประเทศอินโดนีเซีย 

ฉบับที่ 22

 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 6 : ประเทศเมียนมาร์

ฉบับที่ 23

 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 7 : ประเทศฟิลิปปินส์

ฉบับที่ 24  การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 8 : ประเทศกัมพูชา
ฉบับที่ 25  การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 9 : ประเทศบรูไน
ฉบับที่ 26  การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน ตอนที่ 10 : บทสรุป
ฉบับที่ 27  ๊Update ความคืบหน้าของวิชาชีพบัญชีไทยในเวทีอาเซียน
ฉบับที่ 28  มารู้จักงบแสดงฐานะการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน ตอนที่ 1
ฉบับที่ 29

 มารู้จักงบแสดงฐานะการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน ตอนที่ 2

ฉบับที่ 30  บทบาทของนักบัญชีต่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคม
ฉบับที่ 31  AEC ความเคลื่อนไหวในอาเซียน
ฉบับที่ 32  การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียน ตอนที่ 1
ฉบับที่ 33  การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียน ตอนที่ 2
ฉบับที่ 34  การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียน ตอนที่ 3
ฉบับที่ 35  แนวทางการรับมือของผู้บริหารทางบัญชีและการเงินเมื่อมีการเปิด AEC
ฉบับที่ 36  จะเริ่มต้นอย่างไรดี - AEC มาถึงประตูแล้ว
ฉบับที่ 37  จุดยืนของไทยกับTPP
ฉบับที่ 38  เรื่องควรรู้..."สปป.ลาว" การปฏิบัติด้านบัญชีและภาษีของการดำเนินงานใน
 สาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว
ฉบับที่ 39  มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักบัญชีในอาเซียนภายใต้ MRA
ฉบับที่ 40  เรียนรู้...สิงคโปร์
ฉบับที่ 41  ทำความรู้จักกับ "อิเหนา"
ฉบับที่ 42  CPC 862 กับการยอมรับร่วมอาเซียนว่าด้วยบริการทางบัญชี
ฉบับที่ 44  คาถาพารุ่งยุค AEC
ฉบับที่ 46  เงินเดือนนักบัญชีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ฉบับที่ 47  สิ่งที่ควรรู้ในการดำเนินงานที่เมียนมาร์
ฉบับที่ 48 FORM D สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าในกลุ่มประเทศ AEC
ฉบับที่ 49 สรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนา FAP International Conference 2016
หัวข้อ "Digital Economy : Driving towards the
ฉบับที่ 50 สรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนา FAP International Conference 2016
หัวข้อ "การชำระเงินแบบดิจิทัล"
ฉบับที่ 51 สรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนา FAP International Conference 2016
หัวข้อ "ASEAN Perspective on Digital Economy"
ฉบับที่ 52 สรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนา FAP International Conference 2016
หัวข้อ "Technology Trends Impacting Accounting Professions"
ฉบับที่ 53 สรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนา FAP International Conference 2016
หัวข้อ "แนวโน้มของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี"

 

 
AEC

สิงคโปร์และกัมพูชาลงนามในสนธิสัญญาภาษีซ้อน
AEC Link
Seminar AEC
AEC Accounting
AEC Information Center