dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ(Train the trainer)
 
         คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้จัดให้มีโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีในระดับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งโครงการนี้ มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) รวมทั้งมุ่งเน้นแนวทางการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและการปฏิบัติ โดยจะจัดฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัยรวมทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 25 คน และใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ 20 วัน สำหรับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2556 และรุ่นที่ 2-5 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2557
          ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นปัจจุบันตาม 2012 Edition of the Bound Volume of IFRS (Blue book) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันในหลายประเด็น และมีแนวคิดสำคัญที่จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair value) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความหมายของการควบคุม(Control) ที่เปลี่ยนไปตามข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจว่าควรนำกิจการใดบ้างมารวมในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลของส่วนงานดำเนินงานโดยการพิจารณาจากมุมมองของผู้บริหาร (Management approach) ดังนั้น เพื่อให้สามารถกระจายองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อการผลิตและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ตลอดจนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดทุนของประเทศไทย
         คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะส่งไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง ตลอดจนเตรียมการส่งอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้องและตามทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสากลซึ่งจะเป็นผลดีโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาบัญชีในประเทศไทย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี