dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
FAQ-Member


 Q&A คำถามที่พบบ่อย

     
  Q: การเป็นผู้ทำบัญชี ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง  
   A: การประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 44 โดยเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง (คลิ๊ก)  
  Q: ผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีกับผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อสภาวิชาชีพบัญชี แตกต่างกันอย่างไร  
   A: ผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี รวมทั้ง ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)  และการซื้อหนังสือสภาฯ หรือสมัครอบรมหรือสัมมนาในอัตราสมาชิก เป็นต้น แต่ผู้ขึ้นทะเบียนไม่มิสิทธิดังกล่าวได้   
  Q: การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง  
 

 A: 1. กรณีสมัครสมาชิก

         1.1 ให้กรอกใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สวบช.1) (คลิ๊ก)

         1.2 หลักฐานประกอบ สวบช.1 สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายเซ็นของผู้สมัครในการรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบด้วย

             (1)  สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชีให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ด้วย

             (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

             (3)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

             (4)  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

             (5)  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล ให้แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุลด้วย จำนวน 1 ฉบับ

    2. กรณีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

          2.1 ให้กรอกคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2) (คลิ๊ก)

          2.2 หลักฐานประกอบ สวบช.2 ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิก

          2.3 การชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี  ให้ดำเนินการเช่นเดียวการกับชำระค่าบำรุงสมาชิก

     3. ชำระค่าบำรุงสมาชิกหรือ โดยใช้บริการผ่านทางระบบบริการออนไลน์หรือชำระที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

        ทั้งนี้ ต้องจัดส่งเอกสารข้างต้น พร้อม pay-in สลิปการจ่ายชำระเงินผ่านธนาคารมาทางไปรษณีย์ถึงส่วนงานทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสถานะสมาชิกจะเริ่ม ณ วันที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิก

 
  Q: ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีปีละเท่าไร สามารถชำระได้กี่ปี  
   A: - ค่าบำรุงสมาชิกสามัญ, วิสามัญ ปีละ 500 บาท

ค่าบำรุงสมาชิกสมทบ ปีละ 300 บาท

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีระดับปริญญาตรี ปีละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ปีละ 300 บาท

- ทั้งสองกรณีชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี (คลิ๊ก)

 
  Q: หากบัตรสมาชิกหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิก ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง  
   A: ท่านต้องดำเนินการกรอกใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สวบช.1) (คลิ๊ก) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Website สภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมชำระค่าบำรุงสมาชิกประเภทสามัญหรือวิสามัญ ปีละ 500 บาท หรือสมาชิกสมทบ ปีละ 300 บาท ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระ โดยสมาชิกต้องจัดส่งใบสมัครและ pay-in สลิปการจ่ายชำระเงินผ่านธนาคารมาทางไปรษณีย์ถึงส่วนงานทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทั้งนี้ สถานะสมาชิกจะเริ่ม ณ วันที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิก  
  Q: ทำไมสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่ออกบัตรประจำตัวสมาชิก  
   A: เพื่อความสะดวกของสมาชิก (คลิ๊ก)   
  Q: สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกได้อย่างไร  
   A: Website สภาวิชาชีพบัญชีฯ www.fap.or.th โดย log in ผ่านบริการออนไลน์ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบออนไลน์ กรุณาเลือกลงทะเบียนใหม่ และทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้ง เพื่อเข้าสู่การใช้งาน (คลิ๊ก)   
  Q: ระบบ Online ผ่าน website ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีเรื่องอะไรบ้าง  
   A: ปัจจุบันระบบ Online ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกอบด้วย

     1. การต่ออายุสมาชิก และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

     2. การตรวจสอบสถานภาพสมาชิก และผู้สอบบัญชี

     3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

     4. ยื่นชั่วโมง CPD และตรวจสอบหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี

     5. ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล

     6. จองหลักสูตรอบรม

     7. การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่จะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี

     8. การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีบนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

 
  Q: ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่  
   A: ผู้ฝึกหัดงานทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคงสถานสมาชิกตลอดระยะเวลา มิฉะนั้น ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานสิ้นสุดลง (คลิ๊ก)   
  Q: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ฯ (CPD) และไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการอย่างไร  
   A: ให้ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็นและหลักฐานประกอบการพิจารณาภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง โดยสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชีฯ (คลิ๊ก) เอกสารแนบ

     (1.1) แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผส.10) (กรณีไม่ยื่น CPD) (คลิ๊ก)

     (1.2) หนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนา (กรณีไม่ยื่น CPD)

     (1.3) หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ)

     (1.4) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีฯ และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่ยื่น CPD และไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ) (คลิ๊ก)

     (1.5) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (กรณีไม่ยื่น CPD และไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ) (คลิ๊ก)

 
     
   หมายเหตุ  
     1. กรณีไม่ยื่น CPD ให้ใช้เอกสารแนบ (1.1) (1.2) (1.4) และ (1.5)
     2. กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ ให้ใช้เอกสารแนบ (1.3) (1.4) และ (1.5)
     3. เอกสารแนบ (1.4)-(1.5) ใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในงบการเงินในช่วงเวลาที่ไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม(CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมงหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
 
     

 

 
FAQ