dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
Seminar AEC

 

 ภาพบรรยากาศงานอบรมสัมมนา “ก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจ”

สัมมนาก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจ

      
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดงานอบรมสัมมนาหัวข้อ "ก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียนสำหรับบริการวิชาชีพบัญชี (MRA) และการพัฒนานักบัญชีไทยสู่การเป็นนักบัญชีอาเซียน ในวันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี การอบรมสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

·      คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC สภาวิชาชีพบัญชี
·      คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ อนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC สภาวิชาชีพบัญชี
·      คุณสุนิตา กุลทนันท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
·      คุณจุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC สภาวิชาชีพบัญชี
 

 

สัมมนาวิชาชีพบัญชี AEC

      สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดอบรมสัมมนาฟรี!! แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ "วิชาชีพบัญชี 
AEC" ในวันที่ 13ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชี และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณภาสิน จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการเจรจาการค้าบริการ กรมเจรจการค้าระหว่างประเทศ และคุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ แก่สมาชิกสภาฯจำนวนกว่า 550 คน

      ส่วนสมาชิกที่ไม่เข้าร่วมไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้สรุปใจความสำคัญจากงานอบรมสัมมนาในครั้งนี้มาเผยแพร่แก่ทุกท่าน ดังนี้ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านสรุปสาระสำคัญ

      สุดท้าย ขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมเป็นอย่างดี สภาฯหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตนะคะ

สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 
"วิชาชีพบัญชี AEC" 
ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดได้ 
ที่นี่


 

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี