dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot




ภาพบรรยากาศงานอบรม In-House Training ให้กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดงานอบรม  In-House Training ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า (ฉบับปรับปรุง 2555) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ (TFRIC4 ,TFRIC2 และ TFRIC13)” ให้กับพนักงานสายงานบัญชี บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3) จำนวนกว่า 70 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนาดล รักษาพล นักวิชาการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องอบรม 9/1 ชั้น 9 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ประเด็นสำคัญ ตลอดจนรับรู้รายการและวัดมูลค่า รวมทั้งการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ

กำหนดการอบรม

 




ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี