dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สื่อการเรียนรู้ “หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel lll” ( E-Learning )


      ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ 
Multimedia ผ่านระบบ E-Learning เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel lll เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจและความสำคัญของธนาคารพาณิชย์ ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ และหลักในการกำกับดูแลเงินกองทุน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Website ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
http://www2.bot.or.th/FinancialLiteracy/RSVPA/BASEL_iii/ หรือคลิ๊กที่นี่

 

 

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์