dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
AEC ในปี 2558

 

AEC Accounting Seminar AEC FAP News : AEC AEC Link

 

     แน่นอนจากการรวมตลาดและฐานผลิตให้เป็นหนึ่งเดียวย่อมหมายถึงการไหลเวียนเคลื่อนย้ายไปมาอย่างเสรี (Free Flow) ของสินค้า บริการ และเงินทุน หรือเปรียบเทียบง่ายๆ ว่าเมื่อรวมเป็นประชาคมอาเซียนได้ ประเทศไทย และอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นเสมือนจังหวัดหนึ่งในอาเซียน เพราะฉะนั้นการที่จังหวัดไทยจะส่งสินค้าไปขายในจังหวัดบรูไน หรือจังหวัดสิงคโปร์จะไปลงทุนในจังหวัดกัมพูชา หรือจังหวัดพม่าจะส่งคนไปทำงานในจังหวัด เวียดนาม ก็สามารถทำได้อย่างเสรีเพราะทุกคนคือประชากรของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่มีการแบ่งแยกประชากรตามแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกต่อไป
 

 
AEC Accounting

การดำเนินการของสภาวิชาชีพบัญชี
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
ผลกระทบของ AEC ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
AEC คืออะไร?