dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
In-House Training กลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด

        เมื่อพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) แก่บุคลากรในกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด  "หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2557)" เพื่อให้นักบัญชีเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการตเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภายในงานนี้ ณ ห้องสัมมนา โรงพยาบาลพญาไท 2

   

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี