dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 32 (3/2558)

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ครั้งที่ 32 (3/2558) 

 

 กำหนดการ
 เปิดรับสมัครสอบ
 1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2558
 กำหนดการทดสอบ  การทดสอบครั้งที่ 32 (3/2558)

 การบัญชี 1

 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 การบัญชี 2  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)
 การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
 
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 การสอบบัญชี 2  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1  วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 

โปรดทราบ

Øโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทางเว็บไซต์ http://www.fap.or.th  โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อหากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้

Ø ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบตรวจสอบผังที่นั่งสอบได้ภายใน 3 วันทำการก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา เลขประจำตัวสอบและวิชาที่สมัครทดสอบจากเว็บไซต์สภาฯ ก่อนวันทดสอบ

Øในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน  แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ

Øโปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ 

Øโปรดศึกษาระเบียบการทดสอบได้จากประกาศฉบับที่  ๖๐ / ๒๕๕๘  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ ๓๒ (๓/๒๕๕๘)  

 

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

 

ประกาศฉบับที่  ๖๐ / ๒๕๕๘  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ ๓๒ (๓/๒๕๕๘) คลิ๊ก

 ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

        • วิชาการบัญชี 1
• วิชาการบัญชี 2
• วิชาการสอบบัญชี 1
• วิชาการสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)
• วิชาการสอบบัญชี 2
• วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
• วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
• วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

 


 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี