dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
การส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวดบัญชีไปยังธนาคารและสถาบันการเงิน เป็นวิธีการตรวจสอบที่สำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี และเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญในการสอบบัญชีเพื่อยืนยันถึงความมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์ ข้อผูกพัน ความครบถ้วน และความถูกต้องของจำนวนเงินหรือรายการที่บริษัทได้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่างๆ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ทั้งนี้บางบริษัทอาจมีการทำหลายธุรกรรมกับหลายสาขาของสถาบันการเงินนั้นๆ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้สอบบัญชีส่งหนังสือยืนยันยอดด้วยตนเองตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของแต่ละสถาบันการเงินแทนที่จะส่งไปยังสาขาของสถาบันการเงินที่บริษัททำธุรกรรมด้วย เพื่อที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ว่าบริษัทนั้นจะทำธุรกรรมกับสาขาใดของแต่ละสถาบันการเงินก็ตาม รวมทั้งต้องได้รับหนังสือตอบกลับโดยตรงจากสถาบันการเงินด้วย

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี