dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-Bidding ในงานก่อสร้าง

     ตามที่กรมบัญชีกลางจะเริ่มใช้ระบบ e-Bidding อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการทุจริตการประมูลงาน และให้ใช้ระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Market ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำการคัดเลือกบริษัทและนำข้อมูลราคาและคุณสมบัติมาใส่ไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลดขั้นตอนการประกวดราคาและให้ได้วัสดุที่ตรงกับความต้องการและราคาที่เหมาะสม

     ในการนี้ทางคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต จึงได้ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง และ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อมสู่การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Bidding ในงานก่อสร้าง" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อประโยชน์การในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Bidding สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการก่อสร้าง ทั้งกลุ่มที่ปรึกษางานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนกลุ่มซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจขนส่ง ฯลฯ อันจะเป็นการยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศลดลงทั้งระบบ ส่งผลให้ค่าดรรชนีชี้วัดความโปร่งใสสูงขึ้นด้วย

     อนึ่ง การจัดงานสัมมนาครั้งนี้จะจัดดำเนินการ โดย วารสาร Engineering Today และ นิตยสาร Green Network

 
     ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://greennetworkthailand.com/ebidding/

     ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1,926 บาท / สมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม (ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือสภาวิศวกร) 1,498 บาท

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์