dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ASEAN Status Report

ASEAN Status Report (AFA 118 – May 2015) 

1.   1.สรุปจำนวนสมาชิกในแต่ละประเทศ (ASEAN Status Report พฤษภาคม 2558)

BICPA
(Brunei)
IAI
(Indonesia)
LCPAA
(Lao)
MIA
(Malaysia)
MAC
(Myanmar)
POCPA
(Philippine)
ISCA
(Singapore)
FAP
(Thailand)
VAA
(Vietnam)
59 17,694 31,437 31,437 596 16,876 28,748 58,670 8,000

       2.สรุปกิจกรรม และความคืบหน้าทางวิชาชีพบัญชี

2.1 Brunei

The Brunei Darussalam institute of Certified Public Accountants (BICPA): ได้มีการปรับปรุงกฎหมายภาษีเงินได้โดยให้ยกเว้นภาษีสำหรับกิจการรที่มีรายได้น้อยกว่า $ 1 ล้าน; รวมถึงการให้การสนับสนุนกิจการขนาดเล็กในการลงทุนสินทรัพย์

2.2 Indonesia

 Institute of Indonesia Chartered Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia –IAI) : สนับสนุนความสำเร็จของการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านของอินโดนีเซียให้มีความโปร่งใส; ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทสอินโดนีเซียให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในอินโดนีเซีย ;การจัดกิจกรรมทางด้านภาษีอากร เช่น Taxation Discussion, E-Commerce Tax  และการปรับมาตรฐานอินโดนีเซียไปสู่ IFRS ซึ่งจะมีช่วงเวลาของการนำไปใช้ที่ล่าช้าฉบับ IFRS อยู่ 1 ปี

2.3 Lao

LAO Chamber of Professional Accountants and Auditors (LCPAA) : มีการเปลี่ยนชื่อจาก LAO Institute of Certified Public Accountants (LICPA) ไปเป็น LCPAA และได้ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับการเป็นผู้สอบบัญชี; การปรับปรุงหลักสูตรของ CPA ให้มีทักษะทางวิชาชีพที่สูงขึ้น

2.4 Malaysia 

Malaysian Institute of Accountants (MIA) : ได้ให้ข้อเสนอแนะกับ Committee to Stregthen the Accountancy Profession (CSAP) ออกเอกสารเกี่ยวกับการยกระดับวิชาชีพบัญชีในมาเลเซียให้สาธารณชนเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจำนวนความต้องการ ทิศทางของวิชาชีพบัญชีของมาเลเซีย ซึ่ง MIA ได้ให้ข้อคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558; มีการลงนาม MOU ระหว่าง The Chartered institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), MIA, และ the Malaysian institute of Certified Public Accountants (MICPA) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง การจัดการทางการเงินสาธารณะ; การศึกษาดูงานของคณะ MOF ของเวียดนาม

2.5 Myanmar

Myanmar Accountancy Council (MAC): อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายบัญชี 

Myanmar Institute of Certified Public Accountants (MICPA) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติจัดโดย ICAEW ที่ประเทศมาเลเซีย ในเรื่องการเตรียมการจัดทดสอบและการประเมินผลการทดสอบ และพบผู้แทน JICPA เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีระหว่าง 2 หน่วยงาน

2.6 Philippine

Philippine Institute of Certified Public Accountants (PICPA) : การบังคับใช้ Electronic BIR (The Bureau of Internal Revenue) Forms; การใช้ ระบบ Performance Governance System

2.7 Singapore

Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) : Integrated Reporting Year book; การประกาศใช้มาตรฐาน IFRS 1, 110, 112, 28  และการตอบ Exposure Draft IAS1 

2.8 Thailand

Federation of Accounting Professions (FAP) การประกาศใช้มาตรฐาน IFRS BV 2015 ในวันที่ 1 มกราคม 2559 การอัพเดทมาตรฐานการสอบบัญชี ความร่วมมือกับกรมบัญชีสหกรณ์ โครงการ Dip TFR และ Thailand Accounting Challenge

2.9 Vietnam

Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA) การเข้าร่วมในการปรับปรุงกฎหมายต่างต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี ; แผนของ VAA คือ Accounting – Auditing Strategy 2020 – vision 2030
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

3.1 BICPA จัดหลักสูตรด้าน IFRS และ Corporate Governance

3.2 IAI จัดหลักสูตรด้านTaxation, creative Accounting, Internal Audit  IFRS Excel E-Filing Taxation และหลักสูตรที่มีการทดสอบได้แก่ Chartered Accountants Exam, Government

Accounting Specialist Certification Exam, และ Basic Accounting Specialist Certification exam

3.3 LCPAA จัดหลักสูตร LFRS for SME

3.4 MIA จัดประชุมระดับชาติได้แก่ Government Accrual Accounting Conference 2015 , Audit Committee Conference 2015 และจะจัดการประชุม MIA International Accountants Conference 2015, National Accounting Educators Convention, Cybercrime & Forensic Accounting Conference, Big Data Conference, GST Conference, Corporate Board Symposium, Public Practitioners Forum, Audit World, Insolvency Conference

3.5 MAC จัดการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ CPA และจัดการทดสอบ CPA ส่วน MICPA จัดการอบรมเกี่ยวกับ Insurance benefits and employee benefits, SAP Seminar, IFRS for SMEs, IFRS Training workshop

3.6 PICPA จัดหลักสูตรเกี่ยวกับ Taxation, Good Governance, Ethics, Cooperative Accreditation of External Auditors, Outcome based education & Innovative Strategies in Accounting Education, Customer service excellence, IFRS, Problem Solving and creative decision making for professionals, Computer Assisted Auditing Techniques

3.7 ISCA จัด Singapore Institute of Accredited Tax Professionals เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวการจัดการภาษีในรายการระหว่างประเทศ

3.8 FAP จัดอบรมทางด้านการตรวจสอบบัญชี, IFRS, Material Flow Cost Accounting

 

3.9 VAA จัดการประชุม ในด้านต่างๆเช้น VAA Conference on the resolution of VAA’s mission 2015, Conference of Certified Accountants, การอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ Certified accountants test and tax procedures service test

 
Add