dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
About_CPD 

 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD ของผู้ทำบัญชี

1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน
เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือนให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไป โดยจำนวนชั่วโมง
CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่น

2) ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th โดยแจ้งได้จนถึงวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป

หมายเหตุ
- สำหรับท่านที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ในเรื่องของเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆที่สามารถนับชั่วโมง
CPD ของผู้ทำบัญชี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
- หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดอบรมหรือประชุมสัมมนา และหลักสูตร  วิทยากรของผู้ทำบัญชีต้องผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชีตามประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร เพื่อรองรับการนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

โปรดทราบ สำหรับผู้ทำบัญชีที่ไม่ยื่นจำนวนชั่วโมงCPDหรือยื่นไม่ครบ หรือ ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านดำเนินการดังนี้...

(1) กรณีไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง CPD หรือยื่นไม่ครบ คลิกแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD    

(2) กรณีไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกภายในเวลาที่กำหนด คลิกเพื่อสมัครสมาชิก

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD กับผู้สอบบัญชี

1) ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น (1) ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ (2) ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ให้นับชั่วโมงส่วนที่เกินจาก (๑) เป็นชั่วโมงตามข้อนี้ได้ด้วย

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ให้มีจำนวนชั่วโมงตามสัดส่วนของเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี หรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่น

2) ผู้สอบบัญชีสามารถยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี

หมายเหตุ
- สำหรับท่านที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 (คลิก)
- หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดอบรมหรือประชุมสัมมนา และหลักสูตร  วิทยากรของผู้สอบบัญชีต้องผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชีตามประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร เพื่อรองรับการนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชี (คลิก)

 

     โปรดทราบ สำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ยื่นจำนวนชั่วโมงCPDหรือยื่นไม่ครบ หรือ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หรือ ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ภายในระยะเวลาที่ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด นั้น

     สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยทันทีมิเช่นนั้นอาจจะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ เอกสารประกอบการยื่นหลักฐานมีดังนี้...

          1. หนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น (คลิก)
          2. หนังสือมอบอำนาจ (คลิก) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชี
             และรับรองสำเนาถูกต้อง

          3. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (คลิก)

             กรณีไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง CPD หรือยื่นไม่ครบให้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบด้วย

                    1. แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(ผส.10) (คลิก)
                    2. สำเนาหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาทุกหลักสูตร

     ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสามารถนำส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นได้ที่เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 1 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ สภาวิชาชีพบัญชี (ส่วนทะเบียน) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 

 

Download เอกสารทำความเข้าใจการเก็บชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ได้ที่นี่

  

 
FAQ