dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ กี่ฉบับ ฉบับไหนบ้าง อยากรู้ต้อง click!


         สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่  ซึ่งประกอบด้วย
TSA 700 (ปรับปรุง), TSA 701, TSA 705 (ปรับปรุง), TSA 706 (ปรับปรุง), TSA 260 (ปรับปรุง) TSA 570 (ปรับปรุง) 
และ TSA 720 (ปรับปรุง) ซึ่งจะถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

          หากท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ สามารถส่งมาได้ที่ auditing@fap.or.th ภายใน 31 มกราคม 2559

- TSA 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

- TSA 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- TSA 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- TSA 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และ วรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- TSA 570 (ปรับปรุง) การดำเนินงานต่อเนื่อง

- TSA 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

- TSA 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี