dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
บทความข่าวสารและอื่นๆ

 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 
 
 
 

      ►Q & A

 
 
 

      ►บทความ/ข่าวสาร/อื่นๆ

 

บทความ/ข่าวสาร/เอกสารประกอบการสัมมนา/อื่นๆ (ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)

วัน เดือน ปี
บทความ/ข่าวสาร/เอกสารประกอบการการสัมมนา/อื่นๆ
ดาวน์โหลด

ปี 2560

17/07/2560 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
17/07/2560 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานการทางเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
21/06/2560 ข่าวมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560 ล่าสุด!
20/06/2560 บทความ ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ตอนที่ 2) 
15/06/2560 บทความ เลือกอะไรดีระหว่าง Cost Method กับ Equity Method ในงบการเงินเฉพาะกิจการ? 
29/05/2560 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  (TFRS 9,TFRS 7 และ TAS 32)
29/05/2560 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
29/05/2560 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องสาหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
18/05/2560 IFRS 16 สัญญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
24/04/2560 การสัมมนาพิจารณ์ Focus groupร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
24/03/2560 TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน เรื่องเก่าในชื่อใหม่ (เหล้าเก่าในขวดใหม่) 
20/02/2560 การประชุม The 8th Annual AOSSG Meeting 29-30 November 2016, New Zealand

ปี 2559

27/12/2559 ไขปัญหา? TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน
25/12/2559 การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม(TFRS for SMEs)
01/12/2559 สรุปประเด็นจากการประชุม World Standard-Setter Meeting 2016
31/08/2559 IFRS 16 สัญญาเช่า
30/08/2559 มารู้จักกับ (ร่าง) TFRS 15 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรับรู้รายได้
23/08/2559 บทความ The Return of Equity Method ในในงบการเงินเฉพาะกิจการ
15/08/2559 คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการภาษีเงินได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรณี การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

31/07/2559 ร่าง TFRS for SMEs
31/07/2559 TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่มีความซับซ้อน ประเด็นสำคัญที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ (Update 30 พ.ค. 2560)
05/07/2559 บทความ รู้ก่อน พร้อมก่อน กับมาตรฐานฯ ปรับปรุงใหม่ 2559
01/07/2559 ยกเลิก!! โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 5
28/06/2559 การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฯ กลุ่มงบการเงินรวม "Pack5"
25/06/2559 การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 105 และ 107 (ปรับปรุง 2559)
16/06/2559 บทความ Forward Contract กับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
09/06/2559 การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
13/05/2559 คลิปมัลติมีเดีย ขั้นตอนการทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน "Due Process" เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิก
30/04/2559 ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
22/04/2559 คำอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
08/03/2559 รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า...มีที่มีทางเสียที
29/02/2559 ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 4
08/02/2559
คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ
02/02/2559 NPAEs Real Estate และแล้ววันนี้ก็มาถึง
26/01/2559

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ปี 2558
 

30/11/2558
เอกสารบรรยายสัมมนาพิจารณ์ “ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน”
 
24/11/2558

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์(30 พ.ย.58) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

20/11/2558

ร่าง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

30/10/2558
มาตรฐานรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ?????????
02/10/2558

บทความ สัญญาเช่าฉบับใหม่ ..ไม่ง่ายอย่างที่คิด!

FAP News33 -9/58
เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) ปฏิบัติอย่างไร? ให้ตรงกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

28/09/2558  

แบบสอบถาม เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) มาถือปฏิบัติ

08/09/2558  

สรุปผลการประชุม Focus Group ร่าง TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่ 2) วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น. อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

04/09/2558
เอกสารการประชุม Focus group ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่2)
03/09/2558
มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล
01/09/2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมระชุม Focus group ร่างTAS41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่2)

FAP News32 -8/58

รู้ก่อน พร้อมก่อน! กับมาตรฐานฯ ปรับปรุงใหม่ 2558

27/08/2558  
การเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ร่าง TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่ 2)
07/08/2558  
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Post-test โครงการ Train the trainer รุ่นที่ 4 (Module 2)
27/07/2558  
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Post-test โครงการ Train the trainer รุ่น 4 (Module 1)
27/07/2558  

ใหม่!! คู่มืออธิบาย TFRS (ฉบับปรับปรุง2557)

09/07/2558

เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRIC 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-10.30 น.

08/07/2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ (Levies)    

29/06/2558  

โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับสำหรับอาจารย์ ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ(Train the trainer)” รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 – 1 สิงหาคม 2558

2558 (FAP News29 -5/58)

ทักทายเปิดเล่ม –แผนการปรับปรุงและประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

29/05/2558

เอกสารหลังการสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม

22/05/2558

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความเห็น สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม

15/05/2558

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และ ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

(FAP News28 -4/58)

ทักทายเปิดเล่ม –การจัดทำมาตรฐานฯ ปี 2558

ปี 2557

(FAP News24 -12/57)

PACK 5 ก้าวใหม่ของการรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

(FAP News22 -10/57)
อนาคตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
(FAP News20 -8/57)
ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำˆมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(FAP News18 -6/57)

ทักทายเปิดเล่ม-การปรับปรุงมาตรฐานฯ ปี 2557

(FAP News15 -3/57)

การจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปี 2557

(FAP News14 -2/57)
การจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ปี 2556

11/10/56

คำถาม-คำตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยการแลกหุ้น

(FAP News8 -8/56)
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
(FAP News 4/56)
ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(FAP News 2/56)
ได้เวลาเดินหน้า....
(FAP News 1/56)
ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
 

 
Add