dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สมาคมสถิติแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนส่งประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

                ด้วยสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสาขาวิชาชีพสถิติและสถิติประยุกต์ ซึ่งนอกเหนือจากสถาบันการศึกษาแล้ว สมาคมฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนางานด้านสถิติและสถิติประยุกต์ไปสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงจัดให้มีการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ สาขาสถิติและสถิติประยุกต์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มแรงจูงใจให้กับบุคลากร

 

                โดยทางสมาคมฯ ขอเชิญท่านที่สนใจส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกมายัง ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559

                ทั้งนี้สมาคมฯ จะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และทางสมาคมฯ จะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “Solving Real World Problems with Statistics” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกและเอกสารประกอบการพิจารณา

  • แบบกรอกประวัตินักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ คลิ๊ก
  • แบบประเมินการคัดเลือกแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ คลิ๊ก
  • แบบฟอร์มกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ คลิ๊ก
  • คำชี้แจงประกอบรายการประเมินนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ คลิ๊ก 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 4917

 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์