dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 121 และพิธีลงนามใน MOU ร่วมกับ LCPAA ประเทศลาว

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ มีการประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 121 ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว  สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นำโดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ และคุณบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ ซึ่งการประชุม AFA Council Meeting ยังคงตระหนักมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี และถือเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพบัญชีที่มาจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

นอกจากการประชุมข้างต้นแล้ว ยังมีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี กับ Lao Chamber of Professional Accounts and Auditors (LCPAA) ประเทศลาว ซึ่งถือเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม AFA ช่วงปี 2558 และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นี้ ในส่วนขององค์กรวิชาชีพบัญชีอาเซียนแต่ละแห่งได้มีการประชุมเตรียมการระหว่างกัน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการรวมตัวกันเพื่อดำเนินการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเริ่มจากการนำมาตรฐานทางวิชาชีพระดับสากลมาใช้ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการศึกษา และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อยกระดับวิชาชีพบัญชีในแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยได้ดำเนินการในส่วนนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors (LCPAA) เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีสู่สากล โดยต้องการดำเนินการตามแบบของประเทศไทย จึงมีความประสงค์จะขอให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดอบรมเรื่อง International Financial Reporting Standards (IFRS) และ International Standards on Auditing (ISA) ในการนี้เพื่อรองรับโครงการข้างต้น จึงได้เกิดเป็น MOU ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี กับ LCPAA ขึ้น ซึ่งได้มีการลงนาม MOU ระหว่างกันในที่ประชุม AFA ตามที่กล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี