dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 33 (1/2559)
 

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ครั้งที่ 33 (1/2559)

 

          - วิชาการบัญชี 1 : วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 (Click) 

          วิชาการบัญชี 2 : วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 (Click)
          วิชาการสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่) : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 (Click)
          วิชาการสอบบัญชี 1 (ขอบเขตเดิม) : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 (Click)                               วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ : วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 (Click) 
          วิชาการสอบ 2 : วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 (Click)
          วิชาการกฎหมายฯ 1 : วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 (Click)
          วิชาการกฎหมายฯ 2 : วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 (Click)
 

หมายเหตุ   เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559
                 จะใช้อาคารเรียนใหม่เป็นห้องทดสอบ จึงขอให้ผู้เข้าทดสอบศึกษาโปรดศึกษา 
                 แผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(Click)

 เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น. 
(ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.)

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
  
   
    ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ
    **       ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวสอบและวิชาที่สมัครทดสอบจากเว็บไซต์สภาฯ ก่อนวันทดสอบ
    **       ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
                และมีรูปถ่ายเพื่อใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน)  แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
               มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ 
  

 

     **       แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

       (ชาย)   ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
         และสวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น

       (หญิง)  ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ใน
         กางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมกางเกงขาสั้น  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 

***สถานที่ทดสอบเป็นสถาบันการศึกษาควรแต่งกายสุภาพ
เพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพต่อสถาบัน
***

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี