dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการ "พัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) " ครั้งที่ 1/2559

สภาวิชาชีพบัญชี  ได้จัดการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง 
(
Self-Study CPD)  ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เวลา 08.30-12.30 น. 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

·       ผู้เข้าทดสอบ                 จำนวน 62 ราย  

·       ผู้ผ่านการทดสอบคิดเป็น  82.26% จากคะแนนร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบ
    ทั้งหมด 120 ข้อ

·       ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด     คิดเป็น 88.33%

·       ผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยสุด   คิดเป็น 21.67%

  

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)

 
สภาวิชาชีพบัญชี จะจัดโครงการฯ ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน 2559
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.fap.or.th
 
 
 
 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี