dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
รับสมัครเข้าสัมมนา เรื่อง"การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว" รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าสัมมนา 
เรื่อง "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
มาตรการบัญชีชุดเดียว" รุ่นที่ 3


              เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียวของรัฐบาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ กรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชี จึงกำหนดจัดงานสัมมนารุ่นที่ 3 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีเนื้อหา ดังนี้

• เจตนารมณ์ของภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียวรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับ

• มุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต และการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน


ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ 3 ชั่วโมง (ด้านบัญชี) ทั้งนี้ CPD ไม่สามารถนับได้สำหรับผู้เข้าสัมมนารุ่นที่ 1 หรือ 2 แล้ว


ท่านสามารถสมัครทางออนไลน์ http://goo.gl/forms/3SHsnELnh7 หรือผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมมนาก่อนการสัมมนาที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และตรงข่าวประชาสัมพันธ์ (ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเข้ารับการสัมมนา สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมสัมมนาแล้ว หรือมีสิทธิเข้ารับการสัมมนาแล้วแต่ไม่เข้ารับการสัมมนา)

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี