dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
งานแถลงข่าว 8 องค์กรพันธมิตร ผนึกกำลังส่งเสริมธรรมาภิบาล ใน AGM 2559

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสันติ วิลาสศักดานนท์อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี เป็น
ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมแถลงข่าว  8 องค์กรพันธมิตร ผนึกกำลังส่งเสริมธรรมาภิบาล ใน AGM 2559 เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกัน
ในการยกระดับธรรมาภิบาล และส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับตลาดทุนไทย

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี