dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
คำชี้แจงของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี กรณีไม่สามารถระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้

ตามที่ได้มีพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการจัดทาบัญชีชุดเดียว ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการจดแจ้งไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นั้น ปรากฏว่า มีผู้มาจดแจ้งจานวนเกินกว่า 4 แสนราย โดยมีผู้ประกอบการที่เป็น SMEs เข้าร่วมจดแจ้งเป็นจานวนมาก และกรมสรรพากรได้รับคาถามเกี่ยวกับการออกใบกากับภาษีซึ่งต้องระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกากับภาษีแบบเต็มรูปเป็นจานวนมากว่า ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ยอมบอกเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ทำให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ นั้น  

กรมสรรพากรขอเรียนชี้แจงว่า ถึงแม้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะไม่ยอมบอกเลขประจาตัว ผู้เสียภาษีอากร ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็สามารถออกใบกากับภาษีได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกากับภาษีแบบเต็มรูป จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง ตามคำชี้แจงกรมสรรพากรใน Link นี้

Click เพื่อดาวน์โหลด

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี