dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชีสาขาเชียงใหม่โครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

     เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพบัญชีสาขาเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคุณพรชัย กิตติปัญญางาม นายทะเบียนและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้นอกจากการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแล้ว ในช่วงบ่ายยังมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และการประชุมหารือกับสาขาด้วย เพื่อเป็นหารือถึงความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีส่วนกลาง สาขาเชียงใหม่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆในภาคเหนือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการประสานงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการสมาชิกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

   
   

 

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี